Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Trần Hoàng Nga;  Advisor:GS.TS. Hans Henrik Lidgard; PGS.TS. Lê Thị Bích Thọ (2011)

 • Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài và đánh giá thực trạng Việt Nam, luận án chỉ ra hàng loạt những điểm chưa chặt chẽ, không phù hợp hoặc không có tính khả thi của các qui định pháp luật Việt Nam về định giá lạm dụng. Luận án đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể để khắc phục những hạn chế tồn tại trong pháp luật nội dung. Nghiên cứu vấn đề chống định giá lạm dụng trong một hệ&...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Tâm;  Advisor:PGS.TS Bùi Nguyên Khánh; TS Nguyễn Thanh Bình (2016)

 • Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quảng cáo thương mại và pháp luật về quảng cáo thương mại từ đó xây dựng luận điểm mới trên cơ sở nhận định tình hình chung và đặc thù của sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam. Phân tích và đánh giá một cách hệ thống thực trạng pháp luật về uảng cáo thương mại, từ đó làm cơ sở hoàn thiện cá qu...

 • Tạp chí


 • Hoàng Phước Hiệp (2003)

 • Nghiên cứu pháp luật chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới và Hoa Kỳ cho chúng ta thêm thông tin pháp lý cần thiết và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực này, có thể góp phần vào việc nghiên cứu kinh nghiệm các nước nhằm soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta về pháp luật chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Bảng I/O có những ứng dụng quan trọng trong công tác chuyên môn như: (1) Kiểm định tính chính xác của số liệu GDP tính theo 3 phương pháp; (2) Sử dụng làm quyền số để chuyển các chỉ tiêu giá trị theo giá hiện hành về giá so sánh và ứng dụng trong phân tích kinh tế vĩ mô như nghiên cứu cấu trúc kinh tế, mối quan hệ giữa các ngành trong nền kinh tế, phân tích mối ...