Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 được thực hiện theo Quyết định số 1253/QĐ-TCTK ngày 22/11/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Được thực hiện lần đầu tiên tại thời điểm giữa hai kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 và 2019, đây là cuộc điều tra mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước nhằm mục đích thu thập một cách cơ bản, có hệ ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Báo cáo gồm 4 phần: Phần I trình bày về thiết kế và thực hiện Tổng điều tra, gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu về quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra. Chương 2 trình bày về thiết kế, ước lượng và đánh giá kết quả mẫu. Phần II đưa ra các kết quả chủ yếu của số liệu suy rộng mẫu 15%, gồm 7 chương tiếp theo. Chương 3 mô tả các đặc trưng về quy mô và cơ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 là cuộc điều tra chọn mẫu và nghiên cứu định tính được thực hiện trên phạm vi 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 6 vùng kinh tế - xã hội và 02 thành phố là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đây là cuộc điều tra di cư nội địa quốc gia lần thứ hai, sau cuộc điều tra đầu tiên vào năm 2004 do Tổng cục Thống ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2012)

 • Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2011 theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra được tiến hành theo chu kỳ 5 năm/lần theo Chương trình Điều tra quốc gia (ban hành theo Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tư...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2008)

 • Ấn phẩm "Đầu tư nước ngoài tạ Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI" là ấn phẩm đầu tiên Tổng cục Thống kê xuất bản đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh quá trình phát triển của các doanh nghiệp FDI thời kỳ 2000-2006 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2005)

 • Nhằm phục vụ yêu cầu thông tin nghiên cứu, quản lý của các cấp, các ngành, Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn "Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2005". Nội dung cuốn sách gồm có ba phần chính: Phần thứ nhất: Tổng quan về cơ cấu và thực trạng chi tiêu của các loại khách du lịch qua kết quả điều tra Phần thứ hai: Số liệu về kết quả điều tra khách du lịch ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2008)

 • Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn "Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2008" được cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, cuốn sách gồm 4 phần: I. Quy định chung; II. Danh mục và mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; II. Danh mục và mã số các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; IV. Danh mục và các mã số các xã, phường, thị trấn.

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Bảng I/O có những ứng dụng quan trọng trong công tác chuyên môn như: (1) Kiểm định tính chính xác của số liệu GDP tính theo 3 phương pháp; (2) Sử dụng làm quyền số để chuyển các chỉ tiêu giá trị theo giá hiện hành về giá so sánh và ứng dụng trong phân tích kinh tế vĩ mô như nghiên cứu cấu trúc kinh tế, mối quan hệ giữa các ngành trong nền kinh tế, phân tích mối ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 3 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng, Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ chủ yếu được&#...