Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Thị Tâm;  Advisor:PGS.TS Bùi Nguyên Khánh; TS Nguyễn Thanh Bình (2016)

  • Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quảng cáo thương mại và pháp luật về quảng cáo thương mại từ đó xây dựng luận điểm mới trên cơ sở nhận định tình hình chung và đặc thù của sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam. Phân tích và đánh giá một cách hệ thống thực trạng pháp luật về uảng cáo thương mại, từ đó làm cơ sở hoàn thiện cá qu...

  • Luận án


  • Đặng Thanh Hoa;  Advisor:TS Nguyễn Văn Tiến; TS Nguyễn Văn Cường (2015)

  • Luận án phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại trong đó có các tranh chấp đơn giản, giá ngạch thấp, đương sự thừa nhận nghĩa vụ hoặc chứng cứ rõ ràng theo thủ tục tố tụng hiện nay làm cơ sở xây dựng thủ tục rút gọn giải quyết các loại tranh chấp này. Kết quả Luận án đưa ra các đề xuất và giải pháp xây dựng thủ tục rút gọn giải quyết một số vụ án về&#...

  • -


  • Nguyễn Mạnh Thắng (2014)

  • Bài viết phân tích và làm rõ: i) Khái niệm và các thành tố của tập quán thương mại; ii) Quy tắc chung về chứng minh tập quán; iii) Chứng minh tính chất thương mại của tập quán; iv) Kỹ thuật chứng minh tập quán