Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2011)

 • Cuộc điều tra 2010–2011 được thiết kế để thu thập thông tin về một số lượng lớn các chỉ tiêu bao trùm một loạt các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển và điều kiện sống của trẻ em và phụ nữ Việt Nam. Các thông tin này rất cần thiết cho việc giám sát các mục tiêu của Tuyên ngôn Thiên niên kỷ, Tuyên ngôn và Kế hoạch hành động Một thế giới phù hợp với trẻ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện góp đóng góp tới 60% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP). Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục thống kê biên soạn và công bố số liệu "Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2007, 2008, 2009". Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh thực trạng doanh nghiệp nước ta từ năm 2007 đến...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2012)

 • Mục đích chủ yếu của TĐT NTNN 2011 là thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản để: (i) Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương; (ii) đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương&...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2011)

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Trong những năm qua, Tổng cục Thống kê đã tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác điều tra thống kê, thu thập số liệu, tổng hợp và phân tích kết quả đánh giá thực trạng doanh nghiệp của thời kỳ 2000-2008. Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm “Doanh nghiệp Việt Nam 9 năm đầu thế kỷ 21” nhằm cung cấp cho các cơ quan, nhà nghiên cứu, người dùng tin trong nước và quốc tế bức&#x...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Những thông tin trong ấn phẩm xuất bản năm nay được tổng hợp và công bố theo hai phân ngành kinh tế: (1) Phân ngành kinh tế Việt Nam cũ - VSIC 1993 và (2) Phân ngành kinh tế Việt Nam mới - VSIC 2007. Nội dung ấn phẩm gồm 2 tập: Tập 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2007, 2008, 2009" theo phân ngành kinh tế VSIC 1993. Tập 2: "Kết quả sản xuất ki...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2014)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong quý 1 năm 2014, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong bá...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2014)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong quý 2 năm 2014 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan...