Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2013)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong quý 1 năm 2013, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong bá...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2013)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong quý 2 năm 2013, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong bá...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2011)

 • Báo cáo trình bày những kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm do Tổng cục Thống kê (TCTK) tiến hành trong tháng 4 năm 2010 nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2010 có tính so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động - việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.&...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2017)

 • Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 1 năm 2017, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 1 năm 2015, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc điều tra lao động và việc làm trong quý 2 năm 2015, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo&#x...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 3 năm 2015, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2016)

 • Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 1 năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2010)

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên ...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2013)

 • Cuốn sách bao gồm những số liệu cơ bản, có hệ thống, phản ánh điều kiện tự nhiên, diễn biến kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới giai đoạn 1990-2011 và được cấu trúc thành 4 phần chính: (1) Một số chỉ tiêu Kinh tế- Xã hội tổng hợp; (2) Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; (3) Công nghiệp; (4) Dịch vụ và Đầu tư. So với lần xuất bản năm 2006...