Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2013)

 • Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2012 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, phục vụ việc đánh giá sự biến động của thị trường lao động giữa các quý trong năm và giám sát ảnh hưởng của biến động&...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2014)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong quý 3 năm 2014 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trườ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2013)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong quý 3 năm 2013, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong bá...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hằng Nga;  Advisor:PGS.TS Nguyễn Viết Tý; TS Vũ Thị Lan Anh (2016)

 • Luận án xây dựng được khái niệm điều kiện thương mại chung bao quát đầy đủ các dấu hiệu cũng như các hình thức biểu hiện phổ biến của điều kiện thương mại chung; phân tích nền tảng triết lý của việc kiểm soát pháp luật đối với điều kiện thương mại chung, làm rõ căn nguyên của việc can thiệp điều chỉnh của pháp luật, xác định được nội dung của pháp luật điều kiện thương mại và hệ thống...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2014)

 • Ấn phẩm “Sự phát triển của doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2006-2011” được biên soạn dựa trên kết quả điều tra doanh nghiệp hàng năm từ 2006 đến 2011. Ấn phẩm cung cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, bạn đọc trong nước và quốc tế; bao gồm những số liệu cơ bản, những nhận định, đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động,&...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2011)

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn Niên giám này còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục...