Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Tham gia TPP, Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức, trong đó xuất, nhập khẩu hàng hóa là lĩnh vực quan trọng trong tiến trình hội nhập. Để tận dụng cơ hội phát triển, hạn chế rủi ro, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người dân cần hiểu biết, nắm bắt thông tin về hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của các nước TPP và của Việt Nam với cá...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2014)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong cả năm 2013, có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến&#...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2013)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động việc làm trong năm 2012, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủ ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2012)

 • Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2012 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, phục vụ việc đánh giá sự biến động của thị trường lao động giữa các quý trong năm và giám sát ảnh hưởng của biến động&...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2011)

 • Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2011 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động - việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, phục vụ việc đánh giá sự biến động của thị trường lao động giữa các quý trong năm và giám sát ảnh hưởng của biến động kinh tế...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2013)

 • Khu vực kinh tế hợp tác xã đã tồn tại và phát triển hơn 60 năm qua, là một bộ phận không thể tách rời trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Khu vực kinh tế hợp tác xã có những đóng góp đáng kể trong việc thu hút một lực lượng lớn lao động ở nông thôn, tạo việc làm, nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2013)

 • Đối tượng của Tổng điều tra là các đơn vị sản xuất, kinh doanh (các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở trực thuộc doanh nghiệp trong nước, chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản), các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Lo...

 • Sách


 • Tổng cục Thống kê (2017)

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2016, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, các chỉ tiêu về thị trường lao động ...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2013)

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn Niên giám này còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2015)

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn Niên giám này còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục...