Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Qúy Trọng (2019-06-15)

  • Bài viết đề cập một số hạn chế, bất cập trong Luật Đầu tư năm 2014 trên phương diện lý luận và thực tiễn thi hành. Đồng thời đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về đầu tư, trước hết là các quy định tại Luật Đầu tư 2014 trước yêu cầu vận động theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với pháp luật về đầu tư thế giới.