Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [735]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 735
 • LLCT1.18.Chinh phu kien thiet HCM_chinh phu kien tao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Đình Phong (2018-01)

 • Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám I945 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng Chính phủ kiến thiết quốc gia với các kế sách diệt giặc đói, giặc dốt, thiết lập cơ quan lập pháp, thực hiện tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết...; xây dựng chính phủ đoàn kết và quy tụ nhân tài, nỗ lực làm việc một lòng vì nước vì dân, gương m...

 • LH12.19.Co che ply pha san_chinh quyen dia phuong_Hoa Ky.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Quang Hồng, Lưu Thị Phấn; Lê Thị Thắm (2019-12)

 • Một trong những hiện tượng đáng chú ý những năm gần đây là việc một số chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ làm đơn xin phá sản. Để hiểu rõ bản chất pháp lí của hiện tượng này, bài viết phân tích về cơ chế pháp lí cho việc phá sản chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ. Các vấn đề được phân tích bao gồm mục tiêu của các quy định về phá sản chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ, các ...

 • LH12.19.Cai cach don vi hanh chinh lanh tho_Phap_Kinh nghiem_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Anh (2019-12)

 • Dù ra đời từ rất lâu bởi nhu cầu của nhà nước nhưng cho đến nay, quy chế của các đơn vị hành chính lãnh thổ luôn phụ thuộc vào sự thừa nhận của nhà nước. Thành lập, sắp xếp, thay đổi các đơn vị hành chính lãnh thổ là tiền đề để một quốc gia tiến hành các biện pháp phát triển kinh tế và quản lý xã hội. Trong quá trình phát triển lịch sử, các đơn vị hành chính của Pháp đã&...

 • KTDB28.20.Chat luong dvu chi tra luong huu_BHXH_Chau Thanh_KGiang.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Thanh Giàu, Bùi Văn Trịnh (2020-10)

 • Cải tiến hoạt động chi trả lương hưu là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải cách thủ tục hành chính công. Chi trả lương hưu từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) là loại hình dịch vụ công, mang tính xã hội cao, lấy hiệu quả xã hội làm mục tiêu hoạt động, vấn đề đặt ra là cơ quan chi trả phải biết xem xét, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của ngư...

 • KTDB28.20.Cai cach hanh chinh_doanh nghiep_2016.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Hòa, Trần Thị Phương Thảo (2020-10)

 • Kể từ khi Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 được ban hành, cùng với nghị quyết khác về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Nghị quyết soos 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP, Chỉ thị sô' 09/CT-TTg), nhiều cải cách hành chính đã đươc tích cực triển khai với muc tiêu tao điều kiện thuận lợi tối đa cho việc gia ...

 • LLCT3.20.Hoan thien phluat_trach nhiem nguoi dung dau_co quan hanh chinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Duy (2020-03)

 • Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là người thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt động của CQHCNN, có quyền cao nhất đối với hoạt động CQHCNN và chịu trách nhiệm về hoạt động của CQHCNN đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc người đứng đầu chưa hiểu rõ và thực hiện đúng thì những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN còn nhiều sơ hở. Bà...

 • LLCT3.20.Da Nang tich cuc xdung mo hinh to chuc chinh quyen do thi hien dai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Đính (2020-03)

 • Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, Đà Nẵng đang tích&#x...

 • LLCT3.20.Co che phap ly ksoat quyen lap phap_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Xuân Thắng (2020-03)

 • Bài nghiên cứu phân tích làm rõ yêu cầu khách quan của cơ chế kiểm soát quyền lập pháp; đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế của cơ chế kiểm soát đó, đề xuất quyền lập pháp trong hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam. Trên cơ sở một số định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lập pháp trong thời gian tới.

 • LLCT2.20.Sap xep to chuc_don vi su nghiep cong lap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-02)

 • Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) của từng ngành, vực. Quán triệt các nguyên tắc đó trong thực tế, cần xác định rõ tính cấp thiết và nội dung của việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị SNCL đã có dưới các hình thức: Sáp nhập; hợp nhất; chia tách; thay đổi vị trí pháp lý để hình&#...

 • KTCTTG8.20.Tac dong the che toi hoat dong cung tao gtri.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thịnh, Vũ Anh Dũng (2020-08)

 • Bài viết này áp dụng cách tiếp cận lý thuyết của kinh tế học thể chế mới để nghiên cứu tác động của các loại hình thể chế tới mô hình cùng tạo giá trị trong kinh doanh. Thông qua mô hình hoá các kênh tác động của bốn tầng thể chế và phân tích các trường hợp cùng tạo giá trị điển hình, nghiên cứu đã lý giải động lực, sự hình thành và thay đổi của hoạt động cũng tạo giá trị...

 • TVQH_Vai trò của Nhà nước trong tạo lập thể chế ở Singapore_TCKTCTTG.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Nhật Quang (2020-12; 2021-03-31)

 • Bài viết phân tích vai trò của Nhà nước Singapore trong, tạo lập thể chế (năng lực quản trị) nhà nước. Thể chế nhà nước được xem là nhân tố tạo nên thành công của Singapore. Nhà nước Singapore tạo lập thể chế được thể hiện trêu các phương diện: i) Thiết lập thể chế hành chính hiệu quả; ii) Xây dựng thể chế chính trị vững mạnh; iii) Tạo lập thể chế kinh tế phù hợp. Cuối cùng bài viết đư...

 • NCLP16.2020.phapluatvetochucvahoatdongcuachinhquyendothi.doc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • - (2020-12-28)

 • Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về chính quyền đô thị đã tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi để chính quyền đô thị có thể chủ động, tích cực thực các biện pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Trong quá trình đó, pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta đã từng bước được hình ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 735