Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [1086]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1086
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-05-05)

 • Bài viết phân tích những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Làm rõ những phát triển mới mang tính đặc thù của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với các điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết phân tích, đánh giá quy định của pháp luật đầu tư công (chủ yếu là Luật Đầu tư công năm 2019) về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Qua so sánh, đối chiếu với quy định pháp luật nước ngoài về vấn đề này, tác giả đề cập và luận giải một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06-23)

 • Bài viết trình bày quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam; Thực mạng đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam; Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-05-15)

 • Bài viết trình bày thực trạng hoạt động giám sát thực hiện chính sách dân tộc của Quốc hội và đề xuất giải pháp bảo đảm chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội đối với thực hiện chính sách dân tộc

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-05-23)

 • Bài viết phân tích và làm rõ khái niệm bảo đảm dân chủ ở cơ sở, các quy định pháp luật về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-04-21)

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội trong nhiệm kỳ hiện nay

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1086