Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [1057]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1057
 • item.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu Lập pháp (2023-10)

 • Chuyên đề đưa ra các ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Thủ đô (Sửa đổi) về các vấn đề chung: (1) Đảm bảo thể chế hóa đầy đủ, cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng và phát triển Thủ đô; (2) Thể chế hóa vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chính quyền thủ đô trong quản trị đô thị đặc biệt; (3) việc quy phạm hóa 09 nhóm chính sách; (4) Một số chính sách&...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trịnh Ngọc Cường, Lê Thu Hoài; Nguyễn Thuỳ Linh, La Thị Thu Thương; Thư viện Quốc hội (2023-10)

 • Chuyên đề tập trung phân tích các vấn đề: (1) Về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với phạm vi điều chỉnh, chính sách đã được thông qua trong Đề nghị xây dựng Luật; (2) Về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật của dự thảo Luật Thủ đô; (3) Về mô hình tổ chức chính quyền tại Thủ đô; (4) Về việc tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thà...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Ngân (2023-10)

 • Bài viết đề cập mối quan hệ giữa Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với các luật có liên quan; bình luận về tính đồng bộ của Dự thảo, tập trung vào quy định về nguyên tắc áp dụng Luật, về thẩm quyền của chính quyền thành phố, chế độ công vụ và tính thống nhất nội tại của các quy định của Dự thảo, trong đó lưu ý cách giải thích thuật ngữ, sử dụng kĩ thuật lập pháp.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Anh (2023-10)

 • Bài viết nghiên cứu một số nét điển hình của quản trị đô thị một số quốc gia và đưa ra những liên hệ, gợi mở đối với Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Các gợi mở này tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm ở Dự thảo Luật Thủ đô như: mục tiêu quản trị Thủ đô; phương thức quản trị hiện đại, quản trị đa chủ thể, cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đàm Thị Diễm Hạnh, Đinh Thế Hưng (2023-10)

 • Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) là cho phép áp dụng cơ chế đặc thù phục vụ phát triển Thủ đô, bài viết góp ý về một trong những điểm mới của Dự thảo Luật Thủ đô là thành lập, quy định tổ chức và hoạt động của cấp chính quyền thành phố trực thuộc thành phố. Bài viết trình bày cơ sở chính trị, pháp lí của quy định này, từ đó đưa ra ý kiến g...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Tô Văn Hòa (2023-10)

 • Bài viết này nhằm mục đích góp ý hoàn thiện các quy định về Vùng Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Trong đó, tác giả phân tích, làm rõ các vấn đề sau: Khung thể chế hiện hành về Vùng Thủ đô ; Khái quát về Vùng Thủ đô; Các quy định trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về Vùng Thủ đô; Một số góp ý hoàn thiện quy định của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về Vùng&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Quân, Phạm Trọng Thuật; Ngô Việt Hùng (2023-10)

 • Bài viết phân tích các vấn đề xây dựng, phát triển và quản lí Thủ đô trong lĩnh vực quy hoạch, thực hiện quy hoạch, quản lí và phát triển các không gian, quản lí nhà ở cũng như các công trình hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội được quy định trong Dự thảo Luật từ góc nhìn của lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và quản lí đô thị, trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến đóng góp nhằm&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Bá Long (2023-10)

 • Nội dung bài biết phân tích làm rõ nội dung, đối tượng, mức độ lấy ý kiến, đặc biệt là vai trò, địa vị pháp lí của người dân có đất thuộc quy hoạch và phải thu hồi đất. Nhiều nội dung cần phải lấy ý kiến nhưng chưa được Luật đề cập như chuyển đổi loại rừng để quy hoạch không gian xanh, phát triển rừng cảnh quan bền vững; thu hồi đất vùng phụ cận để phát triển đô thị mới định&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Tuyến (2023-10)

 • Bài viết bình luận nội dung Điều 30 Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về quản lí và sử dụng đất, trên cơ sở đó đưa ra một số góp ý góp phần hoàn thiện nội dung Điều 30 nói riêng và nâng cao chất lượng của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nói chung.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Phi, Lê Đức Thọ (2023-10)

 • Bài viết tóm tắt một số vấn đề về hiện trạng môi trường và định hướng phát triển bền vững của Thủ đô thông qua việc tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới nhằm cung cấp những luận chứng khoa học đề xuất hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về vấn đề bảo vệ môi trường và giảm thiểu chất thải, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1057