Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [679]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 679
 • QLNN.3.20.B7. nang cao nang luc qly cho doi ngu ldao qly trong mtrg da dang.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Thị Minh Tuyết (2020-03)

 • Văn hóa vốn rất phức tạp và đa dạng. Tuy nhiên, người lãnh đạo, quản lý có thể định hình được văn hóa và tính đa dạng của nó sẽ khẳng định được năng lực quản lý thông qua đối thoại, chấp nhận và phát triển tổ chức của mình bằng chính sự đa dạng về văn hóa đó. Nếu ngưòi làm quản lý không dám đương đầu với đa dạng văn hóa, đánh mất sự đa dạng văn hóa thì cũng có nghĩa...

 • QLNN.3.20.B5. To chuc lai don vi su nghiep cong lap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-03)

 • Quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị Quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh nhũng kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng...

 • QLNN.3.20.B3. Doi moi va dan chu hoa cong tac can bo.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Phượng (2020-03)

 • Công tác tổ chức cấn bộ được xác định là một trong bốn mặt công tác chính của Đảng. Vì vậy không thể xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công nếu không đổi mới được công tác cán bộ. Đổi mới và dân chủ hóa. công tác cán bộ phải đi đôi với cải cách tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của các cấp&#...

 • NCLP_so22.2019_Nhandienvabienphapphong,chonglungdoannhanuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Công Giao, Nguyễn Thị Kiều Viễn (2019-11)

 • Bài viết phân tích khái niệm, nội hàm, các hình thức biểu hiện, mối liên hệ với kinh tế tư nhân và các biện pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước Theo tác giả, việc phòng, chống “state capture” chính là nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả và đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế tư nhân, thông qua việc tạo môi trường cho sự phát triển của kinh tế ...

 • NCLP_so20.2019_Bomayhanhchinhnhanuoctinhgonhieuqua.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Bình (2019-10)

 • Tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước không chỉ nhằm mục tiêu “giảm cơ học” để giảm chi ngân sách nhà nước, mà còn để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Đây là vấn đề rất lớn, rất khó vì nó không đơn giản là công ăn việc làm của cán bộ, công chức mà là sự vận hành của cả hệ thống chính trị; không chỉ là số phận...

 • NCLP_so19.2019-TCDVHCconghoaP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Anh (2019-09)

 • Thành lập, phân loại, thay đổi các đơn vị hành chính lãnh thổ là tiền đề để một quốc gia tiến hành các biện pháp phát triển kinh tế và quản lý xã hội. Kinh nghiệm về tổ chức, cải cách, đổi tên đơn vị hành chính ở Cộng hòa Pháp có thể gợi mở một số ý tưởng cho Việt Nam trong quá trình cải cách, tổ chức quản lý chính quyền địa phương hiện nay.

 • NCLP_so19.2019_QuanhekiemsoatquyenlucnhanuocgiuaQHvaCP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Minh Thông (2019-10)

 • Hiện nay, ở nước ta, kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung, kiểm soát việc thực hiện quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ nói riêng đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Trên tinh thần của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp năm 2013, nhiều chủ trương, giải pháp về kiểm soát quyền lực đang được triển khai và đạt được kết&...

 • NCLPso18.19.Kiemsoatquyenluctrongcongtaccanbo.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Hòa (2019-09)

 • Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là vấn đề hệ trọng của quốc gia, đảm bảo sự tồn vong của chế độ. Nhận thức được điều này, ngày 23-9-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205 -QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi tính cấp thiết của nó mà còn là&...

 • NCLP.17.19.QuyenhanhphapcuaTAHoaki.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thị Lan Hương (2019-08)

 • Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể chủ yếu, quan trọng thực hiện quyền hành pháp và luôn đứng trước nguy cơ lạm quyền, tham nhũng, thiếu trách nhi ệm trong quản lý. Thông thường, việc kiểm soát thực hiện quyền hành pháp được thực hiện qua hai kênh: nội bộ cơ quan tư pháp, lập pháp. So sánh việc kiểm soát thực hiện quyền hành pháp ở các nước và đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam&...

 • NCLP.so16.19.QuyenhanhphaptheoHP2013.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Xuân Đức (2019-08)

 • Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và bước đầu đặt nền móng cho việc tổ chức quyền hành pháp ở nước ta. Sau 5 năm thi hành Hiến pháp, xuất hiện những vấn đề đặt ra trong việc quán triệt nhận thức về quyền hành pháp, về triển khai tổ chức thực hiện quyền hành pháp. Bài viết đi sâu tìm hiểu về những vấn đề đó nhằm góp phần hoàn thiện nhận thức và tổ chức quyền hành pháp ở nước ta...

 • NCLP.14.19.KiemsoatQLcuaCPdoivoiQHtrongquyenlapphap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phước Thọ (2019-07)

 • Quyền lực quan trọng nhất Hiến pháp trao cho Quốc hội là quyền lập pháp. Để việc thực hiện đúng mục đích, có giới hạn, bảo đảm các đạo luật được ban hành có tính dân chủ, pháp quyền, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành đất nước, quyền lực này phải được kiểm soát, trước hết và chủ yếu bởi Chính phủ cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Phù hợp với Hiến pháp, cơ chế kiểm soát của Chính p...

 • NCLP.13.19.phancong,phoihop,kiémoatgiuacaccoquantrongthuchienquyenhanhphap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Ngân (2019-06)

 • Bài viết nêu khái quát quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan bộ, công chức…) về quyền hành pháp và cơ quan thực hiện quyền hành pháp; nguyên tắc về mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lực nhà nước. Liên quan đến mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện quyền hành pháp, bài viết tập trung phân tích các mối quan hệ ...

 • NCLP.12.19.LuattochucCQĐP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hường (2019-06)

 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 đã góp phần thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Trong hơn ba năm triển khai thực hiện Luật, đã có hơn ba mươi lần Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố của 06 khu vực trong cả nước đã được t...

 • NCLP.12.19.ĐoimoituduyphaplykiemsoatQLCT,QLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Đoan (2019-06)

 • Kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước cũng là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, thường xuyên và lâu dài: đấu tranh trong chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, trong nội bộ mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị để tự kiểm soát mình; đấu tranh với đồng chí mình, với các bộ phận khác trong cơ quan của mình, với các cơ quan, tổ chức khác để bảo đảm cho quyền lực chính trị, quy...

 • NCLP.23.19.KiemsoatxungdotloiichtronghoatdongcongvuVN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Huệ (2019-12)

 • Kiểm soát xung đột lợi ích là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng được các quốc gia trên thế giới coi trọng. Pháp luật hiện hành của Nhà nước ta đã có những quy định trong một số văn bản pháp luật chuyên ngành về vấn đề này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tổng thể hệ thống các quy định của pháp luật về kiểm soát xung&#...

 • LUAN AN VU KHANH HOAN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Vũ Khánh Hoàn;  Advisor:Nguyễn Văn Giang (2020)

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh, thành uỷ ở Đông Nam Bộ lãnh đạo công tác nội chính, luận án đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu, khả thi tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh, thành uỷ đối với công tác nội chính đến năm 2030.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 679