Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Động (1996)

 • Trình bày nội dung chủ yếu của học thuyết nhà nước pháp quyền bằng bốn hệ thống quan điểm lý luận. Học thuyết về nhà nước pháp quyền là hệ thống các tri thức khoa học dưới dạng các quan điểm, tư tưởng, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước - pháp luật - con người trong xã hội có giai cấp.

 • 1997


 • Authors: Ngô Hải Phan (1997)

 • Tư tưởng đặt nền móng cho việc cải cách nền hành chính quốc gia và cái cách hệ thống tư pháp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề đề cải cách nền hành chính quốc gia được xác định là trọng tâm của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, và để thực hiện tốt được vấn đề này thì một trong những việc cần phải làm là " Định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, thẩm quyền và kỷ luật công chức hành chính"

 • 1997


 • Authors: Đào Trí Úc (1997)

 • Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp quyền Việt Nam: Sự cần thiết phải tạo cho đựoc ý thức coi trọng pháp luật trong quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; Xác định đúng đắn trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và công dân; Vấn đề bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân; Nhà nước pháp quyền đựơc hiểu như một tổ chức chặt chẽ, có tính ổn định cao.

 • 1997


 • Authors: Nguyễn Mai Bộ (1997)

 • Đổi mới cơ quan tư pháp là bộ phận rất quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước và đổi mới toàn bộ hệ thống chính trị. Tại bản thông báo ý kiến của Bộ chính trị về đề án “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp” khẳng định “Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật và thực hành quyền công tố” là một yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

 • 1998


 • Authors: Lê Đình Tuyến (1998)

 • Tổng quan một số vấn đề lý luận về Luật thi đua khen thưởng nhà nước theo pháp luật Việt Nam. Trình bày một số những tồn tại, hạn chế về thi đua khen thưởng nhà nước của nước ta hiện nay. Giới thiệu những nội dung cơ bản mà dự án Luật khen thưởng Nhà nước cần bảo đảm thực hiện

 • Sách


 •  (1971)

 • Gồm Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 1959 đến 1970 về tổ chức bộ máy Nhà nước gồm Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.

 • Sách


 •  (1975)

 • Tác phẩm đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng như: Kinh tế, chính trị, triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, về Đảng Cộng sản... Nội dung tư tưởng chủ đạo của tác phẩm là nêu lên đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích trong điều kiện lịch sử rất cụ thể. Đường lối đó thể hiện những quan điểm rõ ràng, nhất quán của Đảng Cộng sản Nga trong việc giải quyết những nhiệm vụ trước mắt, mà cả hướng tới những nhiệm vụ lâu dài về tổ chức quản lý đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa.