Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách giúp các cấp ủy Đảng, Đảng viên và nhân dân tìm hiểu, quán triệt một số văn bản trọng tâm, mới nhất về công tác Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành, bao gồm việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách tập trung phân tích những vấn đề lý luận về tổ chức Nhà nước, kết hợp phân tích thực tiễn tổ chức Nhà nước Việt Nam trong những năm 1946-2020. Qua đó, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới ở một phạm vi toàn diện, đồng bộ hơn.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách tổng hợp, hệ thống những quan điểm, nội dung mà tác giả đã dày công nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi trên các diễn đàn về vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước (chủ yếu ở mô hình các Nhà nước tư bản hiện đại). Việc nghiên cứu học thuyết và mô hình kiểm soát quyền lực Nhà nước của một số Nhà nước dân chủ, pháp quyền trên thế giới, từ đó rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam, điều này vô cung quan trọng, nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước.

 • Sách


 •  (2020)

 • Sách gồm 36 chuyên luận của các nhà khoa học và nghiên cứu lịch sử, văn hóa. Trong đó, có 14 chuyên luận đề cập quá trình xác lập chủ quyền và xây dựng bộ máy Nhà nước ở Đàng Trong, 15 chuyên luận về kinh tế và 7 chuyên luận về vấn đề văn hóa, xã hội Đàng Trong.

 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách tập hợp, mô tả, lý giải, phân tích quá trình xây dựng và phát triển Thành phố trên một số nhóm lĩnh vực chủ yếu: kinh tế, chính trị, xã hội, cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, giúp bạn Campuchia, đối ngoại và hội nhập.

 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách gồm những bài tham luận của các lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu lý luận Việt Nam và Lào, khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp giữa đổi mới kinh tế vối đổi mới chính trị.

 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách viết về nhà nước pháp quyền và những đòi hỏi của nhà nước pháp quyền; Đặc điểm và mô hình của Chính phủ - hành pháp trong nhà nước pháp quyền; Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền.

 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách tiếp cận các nội dung nghiên cứu toàn diện và cụ thể hơn về lịch sử Đàng trong trên cơ sở các nguồn tư liệu cụ thể. Nội dung gồm: lịch sử trong nước thời Đàng Trong, quá trình mở đất Nam Trung Bộ, quá trình xác lập chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, tổ chức bộ máy hành chính hai xứ Thuận Quảng, quá trình phát triển tổ chức thủy quân, pháp luật, tượng binh dưới thời chúa Nguyễn và những nghịch lý lịch sử về sự phát triển thời Trịnh - Nguyễn phân tranh.