Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Vũ Khánh Hoàn;  Advisor:Nguyễn Văn Giang (2020)

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh, thành uỷ ở Đông Nam Bộ lãnh đạo công tác nội chính, luận án đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu, khả thi tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh, thành uỷ đối với công tác nội chính đến năm 2030.

 • Bài trích


 • Đinh Thị Minh Tuyết (2020-03)

 • Văn hóa vốn rất phức tạp và đa dạng. Tuy nhiên, người lãnh đạo, quản lý có thể định hình được văn hóa và tính đa dạng của nó sẽ khẳng định được năng lực quản lý thông qua đối thoại, chấp nhận và phát triển tổ chức của mình bằng chính sự đa dạng về văn hóa đó. Nếu ngưòi làm quản lý không dám đương đầu với đa dạng văn hóa, đánh mất sự đa dạng văn hóa thì cũng có nghĩa...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-03)

 • Quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị Quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh nhũng kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng...

 • Bài trích


 • Lê Thị Phượng (2020-03)

 • Công tác tổ chức cấn bộ được xác định là một trong bốn mặt công tác chính của Đảng. Vì vậy không thể xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công nếu không đổi mới được công tác cán bộ. Đổi mới và dân chủ hóa. công tác cán bộ phải đi đôi với cải cách tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của các cấp&#...

 • Bài trích


 • Ngô Văn Sỹ (2020-04)

 • Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết giữa cán bộ với quần chúng nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, vi phạm dân chủ; tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong thực hiện các chủ trương quyết sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững ổn định chính trị bài viết...

 • Bài trích


 • Trần Bá Hùng (2020-04)

 • Trong xu thế dân chủ hóa cắc lĩnh vực đời sống xẫ hội hiện nay, việc bảo đảm các quyền và lợi ích họp pháp của người dân, trong đó có quyền tham gia vào hoạt động của các cấp chính quyền là rất quan trọng và cần thiết Nhà nước cần có những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động của các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp xã.

 • Bài trích


 • Bùi Đình Phong (2020-03)

 • Trên chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành phố và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, khi thời thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao tri tuệ, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, trách ...

 • Bài trích


 • Trần Xuân (2020-04)

 • Nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác tổ xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó, việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị đã được triển khai quyết liệt, tạo bước đột phá với nhiều kết quả quan trọng.

 • Bài trích


 • Nguyên Cúc (2020-05)

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng. Tư tưởng về đạo đức của Người bao gồm những quan điểm cơ bản về vai trò, nội dung và những nguyên tắc trong xây dụng đạo đức mới, thể hiện qua các tác phẩm cô đọng và sâu sắc, đồng thời thể hiện ở chính cuộc đời hoạt động thực tiễn phong phú mà bản thân Người luôn là một gương sáng. Nghiên cứu, học tập&...