Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (9999)

  • |Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là xây dựng luận cứ khoa học (cả về lý luận và thực tiễn) của ủy quyền lập pháp của Quốc hội và hoạt động lập quy theo ủy quyền lập pháp của Chính phủ để tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp và lập quy nói chung, hoạt động lập pháp ủy quyền của Quốc hội và hoạt động lập quy theo ủy quyền lập pháp của Chính phủ nói riêng ở nước ta hiện nay.

  • previous
  • 1
  • next