Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1997


 • Authors: Đào Trí Úc (1997)

 • Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp quyền Việt Nam: Sự cần thiết phải tạo cho đựoc ý thức coi trọng pháp luật trong quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; Xác định đúng đắn trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và công dân; Vấn đề bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân; Nhà nước pháp quyền đựơc hiểu như một tổ chức chặt chẽ, có tính ổn định cao.

 • 1998


 • Authors: Đào Trí Úc (1998)

 • Một số vấn đề xuất phát điểm về dân chủ: Dân chủ là sự thể hiện thế giới quan chính trị của giai cấp; Dân chủ là hình thức của chế độ Nhà nước; Dân chủ là phạm trù để chỉ trạng thái của cơ cấu chính trị, của xã hội – Dân chủ và tự quản – Dân chủ trực tiếp và dân chủ tự quản – Vấn đề phát huy dân chủ ở cơ sở hiện nay ở nước ta

 • previous
 • 1
 • next