Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Đỗ Đức Minh (2014)

 • Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã kế thừa nhiều quy định của Hiến pháp năm 1992, đồng thời bổ sung nhiều điểm mới "mở đường" cho việc tiếp thi đổi mới thể chế về Chính quyền địa phương trong thời gian tới. Cùng với việc làm rõ những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về Chính quyền địa phương, bài viết này cũng nêu ra một số nhiệm vụ trước mắt để triển khai thi hành Hiến phá...

 • Tạp chí


 • Lưu Trung Thành (2004)

 • Giám sát là hoạt động chính, chủ yếu được coi là một trong những chức năng của Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đã được quy định trong các văn bản pháp luật của nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên, những hoạt động này còn rất chung chung và hoạt động giám sát còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu, mong đợi của nhân dân.

 • 2006


 • Tạ Quang Ngọc (2006)

 • Về vị trí, chức năng của cơ quan chuyên môn (CQCM) thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) -- Về cơ cấu tổ chức của CQCM thuộc UBND -- Một số kiến nghị: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về các CQCM thuộc UBND các cấp theo hướng cụ thể hóa cá nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm; tổ chức tốt việc thực nghiệm những quy định pháp luật về CQCM theo quy định của chính phủ về tổ chức, hoạt động,&...

 • 1999


 • Vũ Thư (1999)

 • Tổng quan về các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương. Trình bày một số tính chất và đặc điểm cơ bản của các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Nghiên cứu những hạn chế trong việc tổ chức các cơ quan chuyên môn chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn quản lý. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan ...