Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2007


 • Authors: Bùi Xuân Đức (2007)

 • Trình bày khái niệm về mô hình tự quản ở địa phương. Phân tích tự quản địa phương ở Việt Nam trong lịch sử. Nêu các vấn đề tổ chức chính quyền tự quản địa phương trong giai đoạn hiện nay. Thử đề xuất một mô hình tổ chức chính quyền tự quản địa phương: Xác định lãnh thổ hành chính tự quản; Cơ cấu tổ chức chính quyền tự quản

 • 2000


 • Authors: Bùi Xuân Đức (2000)

 • Electronic Resources; Kiến nghị một số ý kiến cơ bản nhằm hoàn thiện bộ máy Nhà nước ở Việt Nam: Cần nhận thức và vận dụng đúng đắn nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất và thuộc về nhân dân trong điều kiện hiện nay. Hoàn thiện cơ chế phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Xây dựng một cơ chế kiểm soát chặt chẽ và hữu hiệu hoạt động của các các cơ quan Nhà nước

 • Bài trích


 •  (2022-05)

 • Bài viết phân tích những bất cập, hạn chế trong mô hình tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay, những vấn đề đang đặt ra và đề xuất những hướng đổi mới, hoàn thiện trên 6 khía cạnh: Hệ thống cơ cấu tổ chức từ Trung ương đến địa phương, cơ cấu thành viên ủy ban các cấp, to chức cơ cấu bên trong của mỗi cấp Ủy ban, phương thức thành lập các cơ quan, bộ phận, chức danh cán bộ Mặt trận Tô quốc, bộ mảy chuyên môn giúp việc của các ủy ban và về đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc.

 • previous
 • 1
 • next