Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Lê Thu Hằng (2002)

  • Trình bày một số nhận thức về chức năng của nhà nước nói chung, chức năng của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần làm sáng tỏ chức năng của nhà nước đặt trong yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước nhằm đặt nhà nước vào đúng vị trí của mình.

  • Tạp chí


  • Authors: Thái Vĩnh Thắng (2001)

  • Công cuộc cải cách và hoàn thiện bộ máy nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những vấn đề được các nhà chính trị và quản lý tranh luận là địa vị pháp lý của Văn phòng Chính phủ trong hệ thống bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước. Bài viết nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên.  • Authors: Đinh Xuân Thảo (2014)

  • Phân tích quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực Nhà nước. Trình bày các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 2013 dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc