Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Đinh Xuân Thảo (2014)

 • Phân tích quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực Nhà nước. Trình bày các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 2013 dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2001)

 • Công cuộc cải cách và hoàn thiện bộ máy nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những vấn đề được các nhà chính trị và quản lý tranh luận là địa vị pháp lý của Văn phòng Chính phủ trong hệ thống bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước. Bài viết nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên.

 • Tạp chí


 • Lê Thu Hằng (2002)

 • Trình bày một số nhận thức về chức năng của nhà nước nói chung, chức năng của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần làm sáng tỏ chức năng của nhà nước đặt trong yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước nhằm đặt nhà nước vào đúng vị trí của mình.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tâm (2018-11)

 • Tổ chức hành chính nhà nước là một bộ phận trong cấu trúc tổ chức lãnh thổ và bộ máy hành chính nhà nước, thể hiện quan hệ quyền lực trong bộ máy hành chính và lãnh thổ giữa Trung ương với chính quyền địa phương. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước để tổ chức thực thi quyền lực nhà nước có hiệu quả là vấn đề trọng yếu của các quốc gia. Bài viết nêu lên những nguyê...

 • Bài trích


 • Hồ Tấn Sáng, Mai Thị Hồng Liên (2018-12)

 • Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-QH/TW: "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đây là những nội dung vừa cấp thiết, vừa căn bản đối với hệ thống chính trị nói chung, tổ chức bộ máy nhà nước nói riêng. Từ góc nhìn thể chế chính trị,&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phan Trung Tuấn (-)

 • Bài viết này nêu lên những vấn đề đặt ra cần được nghiên cứu hoàn thiện hoặc làm điểm để rút ra những bài học, những kinh nghiệm cho việc đổi mới toàn diện và đồng bộ chính quyền địa phương nói chung, chính quyền đô thị nói riêng ở nước ta trong thời gian tới.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Quỳnh Giang (2015-05-15)

 • Qua bài viết tác giả đã tiến hành rà soát một số nội dung chính trong thể chế chính trị và bộ máy nhà nước, mô tả những điểm mới và sơ lược so sánh, đối chiếu để khắc họa ban đầu về các xu hướng thay đổi và những đặc trưng cố hữu của các nhóm quốc gia, từ đó rút ra một số nhận xét trong bối cảnh nước ta đang phát triển và hội nhập hiện nay.