Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Lê Thu Hằng (2002)

  • Trình bày một số nhận thức về chức năng của nhà nước nói chung, chức năng của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần làm sáng tỏ chức năng của nhà nước đặt trong yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước nhằm đặt nhà nước vào đúng vị trí của mình.

  • Bài trích


  • Văn Tất Thu (2018-05)

  • Hoàn thiện bộ máy hành chính là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của cải cách hành chính, ưu điểm lớn nhất trong cài cách, kiện toàn bộ máy hành chính đã xác định đúng các chủ trương, giải pháp làm cho bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn như: tách quản lý hành chính nhà nước với quản lý sản xuất - kinh doanh; tách cơ quan hành chính công với đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công để có cơ ...