Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Authors: Nguyễn Phước Thọ (2006)

 • Đổi mới điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chính phủ với vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở trung ương -- Các cơ cấu tổ chức của Chính phủ đóng vai trò then chốt trong phối hợp chính sách quản lý kinh tế vĩ mô -- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Văn phòng Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành -- Ví trí, vai trò của các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành trong quan hệ phối hợp giữa các bộ, cơ quan -- Kết luận.

 • 2012


 • Authors: Bùi Huy Khiên (2012)

 • Tìm hiểu các tiền đề cần có để xây dựng một Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả thông qua đó mỗi người có những tư duy, suy nghĩ riêng về các vấn đề nêu ra. Tập trung phân tích 5 tiền đề cơ bản làm cơ sở để xây dựng Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả : Xác định rõ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; Xác định lại chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; Xác định lại mối quan hệ giữa Chính phủ và các cơ quan lập pháp và tư pháp ....

 • 2011


 • Authors: Đinh Dũng Sỹ (2011)

 • Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam và đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Nhận thức về quan điểm của Đảng tại Đại hội lần thứ XI về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ -- Về tăng cường tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính -- Nâng cao năng lực dự báo, khả năng xử lý các vấn đề cấp bách của Chính phủ và mối quan hệ giữa Chính phủ với chính quyền địa phương

 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Hồng Quang (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự phân loại chính quyền địa phương ở Nhật Bản. (2) Tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. (3) Nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ quan địa phương trong một số lĩnh vực. (4) Mối quan hệ giữa chính phủ và chính quyền địa phương.

 • Sách


 •  (1971)

 • Gồm Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 1959 đến 1970 về tổ chức bộ máy Nhà nước gồm Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.

 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách viết về nhà nước pháp quyền và những đòi hỏi của nhà nước pháp quyền; Đặc điểm và mô hình của Chính phủ - hành pháp trong nhà nước pháp quyền; Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền.