Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đăng Duy (2017)

 • Nhà nước kiến tạo phát triển là mô hình nhà nước can thiệp hiệu quả vào phát triển kinh tế của quốc gia thông qua các chính sách kinh tế. Mô hình này đã thu được thành công ở các nước Đông Á và một số quốc gia khác trước đây. Nhưng muốn áp dụng mô hình này vào Việt Nam hiện nay thì cần phải cân nhắc kỹ. Bài viết phân tích, bình luận về vấn đề này.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Duy, Nguyễn Đăng Dung (2017-04)

 • Nhà nước kiến tạo phát triển là mô hình nhà nước can thiệp hiệu quả vào phát triển kinh tế của quốc gia thông qua các chính sách kinh tế. Mô hình này đã thu được thành công ở các nước Đông Á và một số quốc gia khác trước đây. Nhưng muốn áp dụng mô hình này vào Việt Nam hiện nay thì cần phải cân nhắc kỹ. Bài viết phân tích, bình luận về vấn đề này.

 • Bài trích


 • Trần Ngọc Đường (2017-06)

 • Bài viết phân tích về quyền hành pháp theo các thời kỳ lịch sử và phát triển của Nhà nước. Bàn về Chính phủ kiến tạo mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến với 2 đặc trưng cơ bản gồm: (1). Chính phủ không chỉ bó hẹp trong việc chấp hành luật mà còn chủ động hoạch định chính sách quốc gia; (2). Chính phủ không chỉ là cơ quan hành chính Nhà nước mà còn là thiết chế tổ chức, điều...

 • Bài trích


 • Phan Hải Hồ (2019-02)

 • Để xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính cần phải có nhận thức đúng, tư duy đúng, cách làm đúng thì mới đạt hiệu quả. Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ là kiến tạo với bản chất là liêm chính thì phát huy được vai trò điều hành và phát triển nền kinh tế đất nước.

 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Bình (2020-08)

 • Ở nước ta thời gian qua, những thành quả nghiên cứu về chính phủ kiến tạo là rất quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta đẩy mạnh cải cách hành chính công theo tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo. Mặc dù vậy, những nghiên cứu có liên quan vẫn chưa kế thừa đầy đủ và có chọn lọc những lý thuyết hiện đại trên thế giới về vấn đề này, do đó các ...

 • Bài trích


 • Bùi Đình Phong (2018-01)

 • Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám I945 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng Chính phủ kiến thiết quốc gia với các kế sách diệt giặc đói, giặc dốt, thiết lập cơ quan lập pháp, thực hiện tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết...; xây dựng chính phủ đoàn kết và quy tụ nhân tài, nỗ lực làm việc một lòng vì nước vì dân, gương m...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Mai (2018-05)

 • Từ những năm 70 của thế kỷ XX, làn sóng cải cách, chuyển đổi từ chính phủ quản lý truyền thống sang chính phủ kiến tạo phù hợp với xu thế toàn cầu hóa đã được các nước đề xướng và thực hiện. Tuy nhiên, mỗi nước có điều kiện kinh tế, xã hội, địa lý và thể chế chính trị khác nhau nên mô hình chính phủ kiến tạo cũng được các quốc gia vận dụng với những phương thức khác nhau, tạo...