Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Ngọc Điện; Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Tấn Phát; Hoàng Thọ Phú, Phạm Chí Khoa; Châu Quốc An, Huỳnh Hồng Hiếu; Nguyễn Minh Trí, Hồ Thị Hồng Minh; Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

 • Đánh giá tổng quan các nghiên cứu về chính quyền đô thị tại Việt Nam và đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị thông qua cách tiếp cận định tính từ kết quả khảo sát thành phố Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

 • 2006


 • Nguyễn Minh Phương (2006)

 • Sự cần thiết phải đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị -- Phương hướng, giải pháp đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị; đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị; về cơ cấu vận hành bộ máy chính quyền đô thị; về bộ máy chuyên môn giúp việc của Thị trưởng

 • Tài liệu tham khảo khác


 • GS.TS Nguyễn Thị Cành, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện; TS. Đỗ Phú Trần Tình, TS. Nguyễn Tấn Phát; ThS. Hoàng Thọ Phú, ThS. Phạm Chí Khoa; ThS. Châu Quốc An, ThS. Huỳnh Hồng Hiếu; CN. Nguyễn Minh Trí, CN. Hồ Thị Hồng Minh; CN. Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

 • Báo cáo nghiên cứu giới thiệu tổng quan về chính quyền đô thị Việt Nam, nêu đặc trưng của 4 đô thị trực thuộc trung ương từ đó đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền.

 • 2013


 • GS. Nguyễn Thị Cành; PGS. Nguyễn Ngọc Điện; Đỗ Phú Trần Tình; Nguyễn Tấn Phát; Hoàng Thọ Phú; Phạm Chí Khoa; Châu Quốc An; Huỳnh Hồng Hiếu; Nguyễn Minh Trí; Hồ Thị Hồng Minh; Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

 • Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, cũng như thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới chính quyền đô thị, nghiên cứu dự án ‘Phát triển chính quyền đô thị tại Việt Nam’ đã được tiến hành. Với mong muốn sẽ đóng góp vào tiến trình chung cho sự thay đổi khung pháp lý, trước tiên là Hiến pháp để phát triển mô hình chính quyền đô thị hoạt động có hiệu&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hoàng Thị Tú Oanh (2018-07)

 • Mô hình tổ chức chính quyền địa phương nói chung, chính quyền đô thị nói riêng là một vấn đề được các đại biểu Quốc hội và các học giả nghiên cứu về chính quyền địa phương ở Việt Nam đặc biệt quan tâm. Cho đến trước khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được ban hành, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình chính quyền đô thị một cấp, có những côn...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phan Trung Tuấn (-)

 • Bài viết này nêu lên những vấn đề đặt ra cần được nghiên cứu hoàn thiện hoặc làm điểm để rút ra những bài học, những kinh nghiệm cho việc đổi mới toàn diện và đồng bộ chính quyền địa phương nói chung, chính quyền đô thị nói riêng ở nước ta trong thời gian tới.