Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2013


 • Authors: GS. Nguyễn Thị Cành; PGS. Nguyễn Ngọc Điện; Đỗ Phú Trần Tình; Nguyễn Tấn Phát; Hoàng Thọ Phú; Phạm Chí Khoa; Châu Quốc An; Huỳnh Hồng Hiếu; Nguyễn Minh Trí; Hồ Thị Hồng Minh; Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

 • Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, cũng như thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới chính quyền đô thị, nghiên cứu dự án ‘Phát triển chính quyền đô thị tại Việt Nam’ đã được tiến hành. Với mong muốn sẽ đóng góp vào tiến trình chung cho sự thay đổi khung pháp lý, trước tiên là Hiến pháp để phát triển mô hình chính quyền đô thị hoạt động có hiệu quả. Nghiên cứu được tài trợ kinh phí và nhận được hướng dẫn kỹ thuật từ Quỹ Châu Á.

 • Bài trích


 • Authors: Hồ Thị Bích Ngọc (2015)

 • Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở là khâu quan trọng cần đột phá trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt quy định trách nhiệm và quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là những người đứng đầu là hết sức cần thiết.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Ngọc Điện; Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Tấn Phát; Hoàng Thọ Phú, Phạm Chí Khoa; Châu Quốc An, Huỳnh Hồng Hiếu; Nguyễn Minh Trí, Hồ Thị Hồng Minh; Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

 • Đánh giá tổng quan các nghiên cứu về chính quyền đô thị tại Việt Nam và đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị thông qua cách tiếp cận định tính từ kết quả khảo sát thành phố Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: GS.TS Nguyễn Thị Cành, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện; TS. Đỗ Phú Trần Tình, TS. Nguyễn Tấn Phát; ThS. Hoàng Thọ Phú, ThS. Phạm Chí Khoa; ThS. Châu Quốc An, ThS. Huỳnh Hồng Hiếu; CN. Nguyễn Minh Trí, CN. Hồ Thị Hồng Minh; CN. Nguyễn Quốc Tuấn (2013)

 • Báo cáo nghiên cứu giới thiệu tổng quan về chính quyền đô thị Việt Nam, nêu đặc trưng của 4 đô thị trực thuộc trung ương từ đó đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền.

 • 2006


 • Authors: Nguyễn Minh Phương (2006)

 • Sự cần thiết phải đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị -- Phương hướng, giải pháp đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị; đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị; về cơ cấu vận hành bộ máy chính quyền đô thị; về bộ máy chuyên môn giúp việc của Thị trưởng