Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Authors: Nguyễn Hoàng Anh (2014)

 • Bài viết trình bày về đặc điểm của chính quyền địa phương tự quản: Địa phương được quản lý bởi một cơ quan dân cử; địa phương có những thẩm quyền riêng biệt và được tự quyết trong phạm vi thẩm quyền đó; địa phương có phương tiện để thực hiện quyền tự quản; Bảo vệ quyền tự quản của địa phương -- Liên hệ với Hiến pháp Việt Nam năm 2013

 • 2014


 • Authors: Thái Thị Tuyết Dung (2014)

 • Tổ chức chính quyền địa phương được Điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật quy định. Với quy định này, Hiến pháp đã công nhận sự khác nhau giữa chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt. Bài viết này tập trung phân tích đặc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước ở đô thị, nông thôn, đồng thời đề xuất một số kiến nghị về tổ chức chính quyền đô thị và nông thôn.

 • 2014


 • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Trọng tâm của dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp năm 2013 hiện nay là phải phân biệt được các đơn vị hành chính tự nhiên và nhân tạo. Các đơn vị hành chính tự nhiên là cấp chính quyền hoàn chỉnh, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các đơn vị hành chính nhân tạo là cấp chính quyền không hoàn chỉnh được tổ chức nhằm thực hiện các chức năng của chính quyền cấp trên và phải trực thuộc cấp trên một cách chặt chẽ.

 • 2014


 • Authors: Trương Bá Tuấn (2014)

 • Bài viết tìm hiểu về phân cấp ngân sách trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Những yêu cầu đặt ra -- Phân tích một số hàm ý chính sách cho quá trình hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách ở Việt Nam trong mối quan hệ với đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương -- Đưa ra kết luận: Cải cách phân cấp ngân sách là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính công của Việt Nam trong thời gian tới. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực tài chính công.

 • 2014


 • Authors: Hoàng Thị Ngân (2014)

 • Theo Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương sẽ được trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, xung quanh việc xây dựng dự án luật này , nhiều vấn đề mang tính nguyên tắc cần được định hướng ngay từ giai đoạn soạn thảo, như có nên xây dựng thêm một luật khác về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) như đã dự kiến; thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; quan hệ phân cấp giữa trung ương và dịa phương như thế nào ... Nhưng một vấn đề chắc chắn sẽ phải được luật hóa lần này là mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Nội dung này sẽ quyết định phạm vi điều chỉnh của dự án luật tổ chức ...