Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Vũ Thư (2014)

  • Bài viết so sánh, chỉ ra những điểm mới trong Chương IX của hiến pháp sửa đổi với tên gọi mới: "Chính quyền địa phương" về đơn vị hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chính quyền trên các đơn vị hành chính. Theo tác giả, chính quyền địa phương thể hiện rõ những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhưng tính chất không thay đổi. Bài viết cũng lưu ý các vấn đề khi cụ thể&#...

  • 2004


  • Vũ Thư (2004)

  • Electronic Resources; Bộ máy chính quyền địa phương truyền thống: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Mối quan hệ giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân -- Xu hướng phát triển của Bộ máy chính quyền địa phương hiện nay: Đơn vị hành chính tự quản phải có chủ quyền trên các lĩnh vực chủ yếu của địa phương; Trong cấu trúc của chính quyền địa phương tự quản, quyền tự quản của địa phương phải ...

  • 2015


  • Lưu Kiếm Thanh (2015)

  • Ở Đan Mạch, CQTQĐP là một bộ phận không thể tách rời của hê thống dân chủ của Đan Mạch.; Trình bày cấp độ chính quyền ở Đan Mạch: có 3 cấp. Đề có quyền hoạt động chính trị thì CQTQĐP ở Đan Mạch phải dựa vào 4 trụ cột cơ bản. CQTQĐT là chính phủ công ở cấp gần nhất với công dân