Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Authors: Phạm Quang Huy (2014)

 • Từ quy định của khoản 2 Điều 111 Hiến pháp năm 2013 "Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do luật quy định". Bài viết trình bày, phân tích khái niệm và thực tế tổ chức chính quyền địa phương tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Điển và Trung Quốc, đưa ra một số kiến nghị xây dựng chính quyền địa phương ở nước ta.

 • 2006


 • Authors: Bùi Ngọc Sơn (2006)

 • Cơ sở văn hóa lập hiến Việt Nam -- Phác thảo ba nét chân dung văn hóa lập hiến Việt Nam: Tính dân tộc; tập quyền; lãnh đạo tập thể. Văn hóa lập hiến Việt Nam đang dần dần hình thành với sắc diện riêng-sản phẩm của sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại: văn hóa chính trị xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng: truyền thống không phải chỉ những thứ tốt. Truyền thống cho ta cả di sản lẫn "di căn". Vấn đề là phải khuyến khích di sản và khắc chế di căn. Văn hóa là giao lưu. Một nền văn hóa không giao lưu sẽ có nguy cơ là một nền văn hóa chết (ví dụ tình trạng văn hóa của tộc người Chứt ở Việt Nam). Để tạo dựng một nền văn hóa lập hiến tiên tiến không chỉ bó mình trong hiện tồn,...

 • Tạp chí


 • Authors: Thái Vĩnh Thắng (2004)

 • Bài viết đề cập đến mô hình cơ quan bảo hiến của các nước trên thế giới: (1) Mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến. (2) Mô hình tòa án hiến pháp hoặc hội đồng bảo hiến. (3) Mô hình cơ quan lập hiến đồng thời là cơ quan bảo hiến.

 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách ghi nhận lại một cách kịp thời những thành công, cùng những nhận thức mới trong thời gian qua về mặt lý luận vấn đề xây dựng và tổ chức quyền lực Nhà nước của nhân loại và của Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ khắc phục được khủng hoảng kinh tế - xã hội, thu được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển sau chiến tranh. • Authors: Nguyễn Hữu Vạn (2014)

 • Trình bày vai trò quan trọng của KTNN : tăng cường giám sát của Quốc hội và giám sát của nhân dân đối với quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần đảm bảo minh bạch các quan hệ kinh tế, tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phân tích nội dung chủ yếu để triển khai thực hiện quy định về KTNN trong Hiến pháp sửa đổi : tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; sửa đổi, bổ sung Luật KT