Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 2014


  • Authors: Hoàng Thị Ngân (2014)

  • Theo Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương sẽ được trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, xung quanh việc xây dựng dự án luật này , nhiều vấn đề mang tính nguyên tắc cần được định hướng ngay từ giai đoạn soạn thảo, như có nên xây dựng thêm một luật khác về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) như đã dự kiến; thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; quan hệ phân cấp giữa trung ương và dịa phương như thế nào ... Nhưng một vấn đề chắc chắn sẽ phải được luật hóa lần này là mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Nội dung này sẽ quyết định phạm vi điều chỉnh của dự án luật tổ chức ...

  • previous
  • 1
  • next