Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2011


  • Authors: Lê Văn Cảm (2011)

  • Cách đặt vấn đề của giới khoa học pháp lý Việt Nam về những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay – Nhìn nhận về những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay dưới góc độ Nhà nước pháp quyền – Hệ quả của sự thiếu vắng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước  • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2014)

  • Giai đoạn hiện nay, ở Việt Nam đã chú trọng hơn đến việc kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thỳ chưa được thống nhất và còn nhiều quan điểm khác nhau. Bài viết này đưa ra một quan niệm về kiểm soát cà cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn có thể tham khảo cho việc thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam khoa học và thực sự có hiệu quả