Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Giai đoạn hiện nay, ở Việt Nam đã chú trọng hơn đến việc kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thỳ chưa được thống nhất và còn nhiều quan điểm khác nhau. Bài viết này đưa ra một quan niệm về kiểm soát cà cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn có thể tham khảo cho việc thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Na...

 • Luận án


 • - (-)

 • Kiểm soát quyền lực nhà nước là nhu cầu tất yếu trong quá trình tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, là yếu tố trung tâm của nhà nước pháp quyền. Kiểm soát quyền lực nhà nước chỉ có thể có hiệu lực và hiệu quả khi hoạt động này được thể chế hoá bằng pháp luật, có thể chế pháp lý bảo đảm. Hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế pháp lý, là một trong những khâu đột phá của ...

 • 2011


 • Lê Văn Cảm (2011)

 • Cách đặt vấn đề của giới khoa học pháp lý Việt Nam về những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay – Nhìn nhận về những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay dưới góc độ Nhà nước pháp quyền – Hệ quả của sự thiếu vắng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước

 • Bài trích


 • Đào Ngọc Báu (2017)

 • Chủ sở hữu quyền lực nhà nước là nhân dân. Chủ thể thực hiện quyền lực nhà nước là Nhà nước. Do có sự khác biệt về chủ thể nên việc kiểm soát quyền lực là rất cần thiết vì kiểm soát sẽ đảm bào cho việc thực hiện quyền lực của Nhà nước đi đúng quỹ đạo và trong phạm vi đã được nhân dân ủy quyền.