Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1999


 • Authors: Lê Minh Thông (1999)

 • Electronic Resources; Trình bày một số vấn đề có tính lý luận đang nảy sinh từ thực tiễn hoạt động hiện nay của các cấp chính quyền địa phương ở nước ta. Nêu lên và phân tích những nguyên tắc để tồn tại mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Lý giải những nguyên nhân là trong thực tiễn Hội đồng nhân dân ở một mức độ nào đấy là một cơ quan quyền lực Nhà nước theo quy định của pháp luật lại không thể hiện được quyền lực ấy trên thực tế và đôi khi trở thành cơ quan không thực quyền. Đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

 • 2001


 • Authors: Lê Minh Thông (2001)

 • Electronic Resources; Làm sáng tỏ các quan điểm và giải pháp được thể hiện tại mục IX của Dự thảo báo cáo chính trị về đẩy mạnh cải cách tổ chức Bộ máy Nhà nước đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trên phương diện lý luận và thực tiễn là hết sức cần thiết. Phân tích các quy định Hiến pháp năm 1992 về tổ chức bộ máy để thấy rằng các quy định này là sự phản ánh tính mâu thuẫn của chính quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế thông qua mô hình tổ chức Bộ máy Nhà nước. Đánh giá những bất cập trong các giải pháp cải cách đối với từng thiết chế quyền lực. Kiến nghị những giải pháp cải cách tổ chức Bộ máy Nhà nước cần xuất phát từ mục tiêu hiện đại hoá tổ chức và hoạt động của toàn bộ máy v... • Authors: Lê Minh Thông (2010)

 • Sự phân chia các đơn vị hành chính- lãnh thổ không gian bao hàm ý nghĩa phân định và giới hạn không gian kinh tế. Nhu cầu xác lập không gian kinh tế thống nhất của nền kinh tế thị trường trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta đòi hỏi phải cơ cấu lại các cấp chính quyền có tính truyền thống như cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Sự thống nhất của không gian kinh tế đòi hỏi sự thống nhất không gian pháp lý.

 • previous
 • 1
 • next