Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1999


  • Lê Minh Thông (1999)

  • Electronic Resources; Trình bày một số vấn đề có tính lý luận đang nảy sinh từ thực tiễn hoạt động hiện nay của các cấp chính quyền địa phương ở nước ta. Nêu lên và phân tích những nguyên tắc để tồn tại mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Lý giải những nguyên nhân là trong thực tiễn Hội đồng nhân dân ở một mức độ nào đấy là một cơ quan quyền lực Nhà nước&...

  • 2000


  • Lê Hữu Thể (2000)

  • Electronic Resources; Bàn luận thêm về vấn đề vị trí, vai trò cũng như chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong Bộ máy Nhà nước ta hiện nay và trong tương lai. Đưa ra một số ý kiến đóng góp về vấn đề vị trí, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong Bộ máy Nhà nước nhằm cải cách Bộ máy Nhà nước

  • 1999


  • Vũ Thư (1999)

  • Tổng quan về các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương. Trình bày một số tính chất và đặc điểm cơ bản của các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Nghiên cứu những hạn chế trong việc tổ chức các cơ quan chuyên môn chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn quản lý. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan ...