Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Dung (2016)

 • Bầu cử là một chế định trọng tâm của các chính phủ dân chủ. Trong một chế độ dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân. Cơ chế căn bản để chuyển sự nhất trí đó thành quyền lực nhà nước là tổ chức bầu cử tự do và công bằng.

 • 2014


 • Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Trọng tâm của dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp năm 2013 hiện nay là phải phân biệt được các đơn vị hành chính tự nhiên và nhân tạo. Các đơn vị hành chính tự nhiên là cấp chính quyền hoàn chỉnh, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các đơn vị hành chính nhân tạo là cấp chính quyền không hoàn chỉnh được tổ chức nhằm thực hiện các chức năng&...

 • 1993


 • Nguyễn Đăng Dung (1993)

 • Khác với Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp mới không quy định rõ và dứt khoát, Hội đồng nhân dân-Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương được tổ chức ở tất cả các đơn vị hành chính -- Hiến pháp mới quy định rõ hơn vị trí pháp lý của các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đó là sự trực thuộc của các cơ quan Nhà nước địa phương với các cơ quan Nhà nước trung ương.

 • -


 • Nguyễn Đăng Dung (2014)

 • Trình bày những tiêu chí xây dựng NNPQ : NNPQ trước hết là tuân thủ pháp luật của mọi chủ thể; NNPQ phải là thượng tôn pháp luật - tinh thần pháp luật; NNPQ là quy trình tố tụng chuẩn, hợp lý, hợp pháp của các cơ quan nhà nước. Thực tế xây dựng tinh thần pháp luật và quy trình chuẩn ở Việt Nam, kiến nghị cơ quan nhà nước cần nghiên cứu các chỉ tiêu tinh thần pháp luật và quy ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đăng Dung (2002)

 • Bài viết mong muốn lý giải cơ sở lý luận của việc Chính phủ và cơ quan của Chính phủ được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tính chất là chức năng chính của các cơ quan hành pháp, nhất là của Chính phủ cơ quan hành chính cao nhất của mỗi quốc gia.

 • previous
 • 1
 • next