Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (2006)

 • Tìm hiểu các yếu tố văn hoá công sở trong các hoạt động nhà nước. Đưa ra những yêu cầu và giải pháp để hoàn thiện pháp luật quy định về văn hoá công sở trong các hoạt động nhà nước.

 • -


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Kiểm soát quyền lực nhà nước là một vấn dề quan trọng không chỉ với mỗi quốc gia, mà ở một mức độ nào đó nó còn có ý nghĩa về mặt quốc tế. Để có thể kiểm soát có hiệu quả đối với quyền lực nhà nước, cần thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Các yếu tố cấu thành của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, có mối quan hệ mật thiết với nhau, vận hành, tương tác v...

 • 2014


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Electronic Resources; Giai đoạn hiện nay, ở Việt Nam đã chú trọng hơn đến việc kiểm soát quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, quan niệm về kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thì chưa được thống nhất và còn nhiều quan điểm khác nhau. Đưa ra quan niệm về kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn có thể tham khảo cho việc thiết kế&#...

 • -


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Giai đoạn hiện nay, ở Việt Nam đã chú trọng hơn đến việc kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thỳ chưa được thống nhất và còn nhiều quan điểm khác nhau. Bài viết này đưa ra một quan niệm về kiểm soát cà cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn có thể tham khảo cho việc thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Na...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (2012)

 • Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương là vấn đề phức tạp vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực đến sự phát triển đất nước. Chỉ khi nào nhận thức đúng, hoạch định đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả thì vấn đề phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương mới có tác dụng tích cực, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và của mỗi địa p...

 • 2014


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Tổ chức chính quyền địa phương phải đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp -- Tổ chức chính quyền địa phương phải bảo đảm tính đặc thù của mỗi địa phương -- Tổ chức chính quyền địa phương phải theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng thẩm quyền...

 • 2006


 • Nguyễn Minh Đoan (2006)

 • Chính quyền nhà nước nói chung, những quan chức trong chính quyền nói riêng được thay mặt nhân dân, thay mặt xã hội đưa ra những quyết sách quan trọng liên quan đến sự phát triển của toàn xã hội ở tầm vĩ mô (đối với một địa phương hay cả một đât nước) và trách nhiệm của họ là đưa ra được những chính sách, quyết định đúng đắn. Trách nhiệm của chính quyền được xem xét theo hai khía cạnh&...