Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2006


 • Nguyễn Minh Phương (2006)

 • Sự cần thiết phải đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị -- Phương hướng, giải pháp đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị; đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị; về cơ cấu vận hành bộ máy chính quyền đô thị; về bộ máy chuyên môn giúp việc của Thị trưởng

 • 2011


 • Nguyễn Minh Phương (2011)

 • Quán triệt các quan điểm về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý các tổ chức xã hội nước ta -- Tổng kết những nghị quyết, chỉ thị và chủ chương của Đảng đối với các tổ chức xã hội kể từ công cuộc đổi mới đến nay -- Xây dựng chương trình tổng thể hoàn chỉnh thể chế pháp luật về các tổ chức xã hội -- Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý các tổ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-03)

 • Quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị Quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh nhũng kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-01)

 • Khoa học tổ chức có đối tượng nghiên cứu là cấu trúc, chức năng, hệ thống quy luật, nguyên tắc vận hành và các điều kiện cần và đủ để tổ chức đạt được hiệu quả hoạt động, do đó có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay, việc nghiên cứu và vận dụng những quan điểm, nguyên tắc&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-02)

 • Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) của từng ngành, vực. Quán triệt các nguyên tắc đó trong thực tế, cần xác định rõ tính cấp thiết và nội dung của việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị SNCL đã có dưới các hình thức: Sáp nhập; hợp nhất; chia tách; thay đổi vị trí pháp lý để hình&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-02)

 • Pháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất việc tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục, bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thành lập, tổ chức lại,&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2011)

 • Bài viết giới thiệu một số nội dung về tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp vùng, các đơn vị hành chính lãnh thổ có quy chế đặc biệt và một số kinh nghiệm cho việc cải cách tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta.