Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Authors: Lê Cảm (2009)

 • Đặt vấn đề -- Vài nét về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Khái niệm quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền và các dấu hiệu đặc trưng cơ bản -- Phân biệt quyền lập pháp với quyền hành pháp và quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Vai trò của quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền -- Kết luận.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Động (1996)

 • Trình bày nội dung chủ yếu của học thuyết nhà nước pháp quyền bằng bốn hệ thống quan điểm lý luận. Học thuyết về nhà nước pháp quyền là hệ thống các tri thức khoa học dưới dạng các quan điểm, tư tưởng, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước - pháp luật - con người trong xã hội có giai cấp.

 • Bài trích


 • Authors: Hồ Thị Bích Ngọc (2015)

 • Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở là khâu quan trọng cần đột phá trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt quy định trách nhiệm và quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là những người đứng đầu là hết sức cần thiết.

 • 1997


 • Authors: Đào Trí Úc (1997)

 • Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp quyền Việt Nam: Sự cần thiết phải tạo cho đựoc ý thức coi trọng pháp luật trong quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; Xác định đúng đắn trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và công dân; Vấn đề bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân; Nhà nước pháp quyền đựơc hiểu như một tổ chức chặt chẽ, có tính ổn định cao.

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách phân tích, luận giải vấn đề đồng thời nêu ra một số vấn đề có thể còn có nhiều luồng ý kiến và được tiếp tục nghiên cứu trong việc phân tích, hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách viết về nhà nước pháp quyền và những đòi hỏi của nhà nước pháp quyền; Đặc điểm và mô hình của Chính phủ - hành pháp trong nhà nước pháp quyền; Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền.