Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 04-2014


 • Authors: Thư viện Quốc hội (2014)

 • Báo cáo được xây dựng gồm có 3 phần lớn:Phần thứ nhất: Giới thiệu về hệ thống tổ chức Tòa án của 4 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Liên bang Nga. Phần thứ hai: Giới thiệu về chế định thẩm phán gồm có các nội dung: (i) trình độ thẩm phán; (ii) bổ

 • 2005


 • Authors: Kazuho Hareyama (2005)

 • Chính phủ trung ương và hệ thống công vụ sau chiến tranh thế giới thứ hai -- Những xu hướng gần đây trong cải cách bộ máy chính phủ và công vụ -- Cải cách các bộ ngành và cơ quan nhà nước năm 2001 -- Xu hướng của cuộc cải cách công vụ.

 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Hồng Quang (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự phân loại chính quyền địa phương ở Nhật Bản. (2) Tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. (3) Nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ quan địa phương trong một số lĩnh vực. (4) Mối quan hệ giữa chính phủ và chính quyền địa phương.

 • Văn bản pháp luật


 •  (2014-10)

 • Toàn văn Luật Tự trị địa phương của Nhật Bản (Luật số 67 ngày 17 tháng 4 năm 1947 Chỉnh sửa lần cuối: Luật số 110 ngày 30 tháng 8 năm 201).

 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Toàn văn Luật tổ chức Chính phủ Nhật Bản (Luật số 120 ngày 10 tháng 07 năm 1948; Sửa đổi theo Luật số 118 năm 2006).

 • Báo cáo


 • Authors: Thư viện Quốc hội (2014-04)

 • Thư viện Quốc hội đã tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu về “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản”. Nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: (i) Những đặc trưng trong hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản; (ii) Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền Trung ương và người dân; (iii) Một số kết quả đạt được từ quá trình đổi mới tổ chức chính quyền địa phương.