Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Authors: Nguyễn Hoàng Anh (2014)

 • Bài viết trình bày về đặc điểm của chính quyền địa phương tự quản: Địa phương được quản lý bởi một cơ quan dân cử; địa phương có những thẩm quyền riêng biệt và được tự quyết trong phạm vi thẩm quyền đó; địa phương có phương tiện để thực hiện quyền tự quản; Bảo vệ quyền tự quản của địa phương -- Liên hệ với Hiến pháp Việt Nam năm 2013

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Động (1996)

 • Trình bày nội dung chủ yếu của học thuyết nhà nước pháp quyền bằng bốn hệ thống quan điểm lý luận. Học thuyết về nhà nước pháp quyền là hệ thống các tri thức khoa học dưới dạng các quan điểm, tư tưởng, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước - pháp luật - con người trong xã hội có giai cấp.

 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Hồng Quang (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự phân loại chính quyền địa phương ở Nhật Bản. (2) Tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. (3) Nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ quan địa phương trong một số lĩnh vực. (4) Mối quan hệ giữa chính phủ và chính quyền địa phương.

 • Tạp chí


 • Authors: Thái Vĩnh Thắng (2004)

 • Bài viết đề cập đến mô hình cơ quan bảo hiến của các nước trên thế giới: (1) Mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến. (2) Mô hình tòa án hiến pháp hoặc hội đồng bảo hiến. (3) Mô hình cơ quan lập hiến đồng thời là cơ quan bảo hiến.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách được xuất bản nhằm mục đích lưu giữ, cung cấp đầy đủ những tài liệu, tư liệu, thông tin về quá trình xây dựng dự án Luật Thủ đô; giúp người đọc tìm hiểu, tích lũy những kinh nghiệm, kỹ năng quý báu trong việc tổ chức soạn thảo. Trong quyển 1 này, nội dung chính chủ yếu giới thiệu tổng quan về dự án Luật Thủ đô và chính sách đặc thù của Thủ đô Hà Nội.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện hành, cũng như nghiên cứu, đánh giá quá trình thực thi chúng trong thời gian qua để từ đó phát hiện những vấn đề pháp lý liên quan và đề ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cạnh tranh, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật cạnh tranh trong thực tiễn đời sống.

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách phân tích, luận giải vấn đề đồng thời nêu ra một số vấn đề có thể còn có nhiều luồng ý kiến và được tiếp tục nghiên cứu trong việc phân tích, hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như phác họa mô hình xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.