Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2007


  • Thái Vĩnh Thắng (2007)

  • Quan điểm Plato và Aristole- nguồn gốc tự nhiên của nhà nước. Quan điểm của Thomas Hobbes, John Locke và Jacques- Rousseau- nhà nước là sản phẩm của khể ước xã hội. Quan điểm của học thuyết bạo lực. Quan điểm của học thuyết Mác- Lenin về nguồn gốc nhà nước. Các quan điểm duy tâm tôn giáo về nguồn gốc nhà nước. Về nguồn gốc của nhà nước phương đông cổ đại

  • 2008


  • Vũ Anh Tuấn (2008)

  • Trước hết, nhân dân theo quan niệm thông thường, là toàn thể cư dân của một nước nhưng đây lại là khái niệm có tính lịch sử vì nó chỉ đúng trong điều kiện của xã hội chưa có giai cấp. Sự chuyển giao quyền lực từ nhân dân sang nhà nước là một tất yếu, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử. Làm như thế nào để QLNN thật sự thuộc về nhân dân vì thế mà trở thành khát ...