Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Minh Tâm (1995)

 • Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không những không làm mất đi bản chất ưu việt của nhà nước mà còn góp phần phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

 • 2008


 • Vũ Anh Tuấn (2008)

 • Trước hết, nhân dân theo quan niệm thông thường, là toàn thể cư dân của một nước nhưng đây lại là khái niệm có tính lịch sử vì nó chỉ đúng trong điều kiện của xã hội chưa có giai cấp. Sự chuyển giao quyền lực từ nhân dân sang nhà nước là một tất yếu, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử. Làm như thế nào để QLNN thật sự thuộc về nhân dân vì thế mà trở thành khát ...

 • -


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • So với những bản Hiến pháp đã ban hành trước đây. Hiến pháp năm 2013 đã có những bước tiến quan trọng trong quy định về việc thực hiện quyền lực nhà nước. Bài viết tập trung nghiên cứu nguyên tắc và cách thức các chủ thể trong xã hội sử dụng quyền lực như thế nào; sự phối hợp và cơ chế kiểm soát nhà nước trong cơ cấu thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

 • Tạp chí


 • Lê Thu Hằng (2002)

 • Trình bày một số nhận thức về chức năng của nhà nước nói chung, chức năng của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần làm sáng tỏ chức năng của nhà nước đặt trong yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước nhằm đặt nhà nước vào đúng vị trí của mình.

 • Luận án


 • - (-)

 • Kiểm soát quyền lực nhà nước là nhu cầu tất yếu trong quá trình tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, là yếu tố trung tâm của nhà nước pháp quyền. Kiểm soát quyền lực nhà nước chỉ có thể có hiệu lực và hiệu quả khi hoạt động này được thể chế hoá bằng pháp luật, có thể chế pháp lý bảo đảm. Hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế pháp lý, là một trong những khâu đột phá của ...