Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2007)

 • Giới thiệu một số quan điểm cơ bản về nguồn gốc của nhà nước của một số nhà tư tưởng như Plato, Aristotle, Jonh Locker, Thomas Hobbes..., quan điểm duy tâm tôn giáo, quan điểm học thuyết bạo lực, quan điểm Mac Lênin...

 • 2007


 • Thái Vĩnh Thắng (2007)

 • Quan điểm Plato và Aristole- nguồn gốc tự nhiên của nhà nước. Quan điểm của Thomas Hobbes, John Locke và Jacques- Rousseau- nhà nước là sản phẩm của khể ước xã hội. Quan điểm của học thuyết bạo lực. Quan điểm của học thuyết Mác- Lenin về nguồn gốc nhà nước. Các quan điểm duy tâm tôn giáo về nguồn gốc nhà nước. Về nguồn gốc của nhà nước phương đông cổ đại

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2001)

 • Công cuộc cải cách và hoàn thiện bộ máy nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những vấn đề được các nhà chính trị và quản lý tranh luận là địa vị pháp lý của Văn phòng Chính phủ trong hệ thống bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước. Bài viết nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên.

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2004)

 • Bài viết đề cập đến mô hình cơ quan bảo hiến của các nước trên thế giới: (1) Mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến. (2) Mô hình tòa án hiến pháp hoặc hội đồng bảo hiến. (3) Mô hình cơ quan lập hiến đồng thời là cơ quan bảo hiến.

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (1995)

 • Bài viết đưa ra những khái niệm chung nhất về thể chế nghị viện của nhà nước tư sản, cụ thể đi sâu làm rõ các vấn đề: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà ước tư sản; cơ cấu của nghị viện tư sản; thẩm quyền của nghị viện; và quy chế làm việc của nghị viện.

 • Bài trích


 • Thái Vĩnh Thắng (2018-12)

 • Bài viết phân tích chế định nguyên thủ quốc gia qua các bản Hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu và chỉ ra xu hướng của các nước lớn (Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc) trên thế giới hiện nay là vai trò của người đứng đầu Nhà nước, từ đó khẳng định việc Tổng bí thư Đảng cầm quyền đồng thời giữ chức Chủ tịch nước là phù hợp với xu hướng của thế giới đương đại và phù hợp với yêu...