Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Ảnh tư liệu


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Nghị viện liên bang Hoa Kỳ có lịch sử phát triển trên 200 năm, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nước Mỹ.Hiến pháp đã được xác định là “Bộ luật tối cao của đất nước”, quy định cơ cấu nhà nước liên bang với chính quyền liên bang mạnh, trong đó quyền lực của chính quyền liên bang được mở rộng cho cả việc giải quyết mối quan hệ giữa các bang và chịu trách nhiệm hoàn ...

 • 04-2014


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Báo cáo được xây dựng gồm có 3 phần lớn:Phần thứ nhất: Giới thiệu về hệ thống tổ chức Tòa án của 4 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Liên bang Nga. Phần thứ hai: Giới thiệu về chế định thẩm phán gồm có các nội dung: (i) trình độ thẩm phán; (ii) bổ

 • 9-2014


 • Thư viện Quốc hội (2014)

 • Chuyên đề trình bày mô hình, tổ chức và hoạt động của Chính phủ các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc. Chuyên đề cũng nêu một số xu hướng cải cách hiện nay trên thế giới và ví dụ về một đề xuất cơ cấu một chính quyền địa phương có thể áp dụng đối với c

 • Văn bản pháp luật


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Toàn văn Luật tổ chức Chính phủ Nhật Bản (Luật số 120 ngày 10 tháng 07 năm 1948; Sửa đổi theo Luật số 118 năm 2006).

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2015-04-12)

 • Bản thông tin cung cấp về tình hình thực hiện tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Chính trị; các yêu cầu và giải pháp về việc thực hiện tinh giảm biên chế trong thời gian tới. Qua đó, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế.