Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2001


 • Văn phòng Quốc hội (2001)

 • Nội dung tài liệu gồm: Về chính quyền địa phương ở Hàn Quốc: Trình bày quá trình lịch sử; Mô hình và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ; bầu cử ở địa phương và sự tham gia của công dân; các mối quan hệ của chính quyền địa phương -- Đại hội đại biểu nhân dân và Ủy ban Thường vụ đại hội đại biểu nhân dân Thành phố Bắc Kinh khóa XI

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


 • Văn phòng Quốc hội (-)

 • Tham vấn được nhìn nhận là một mối quan hệ hai chiều trong đó công dân phản hồi cho Nhà nước về chính sách, pháp luật. Trước khi yêu cầu phản hồi, Nhà nước cần xác định rõ vấn đề cần công chúng đóng góp ý kiến và cung cấp thông tin cho công chúng về vấn đề đó. Nhà nước xác định các vấn đề, đưa ra các câu hỏi và quản lý việc tiếp nhận ý kiến của công chúng.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Văn phòng Quốc hội (-)

 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng sự tham gia của công chúng vào quy trình lập pháp hiện hành; Nêu lên những ưu điểm, nhược điểm và làm rõ nguyên nhân; Đề xuất các giải pháp về sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến sự tham gia của công chúng trong quy trình lập pháp; đổi mới nhận thức; cải tiến phương ihức để công chúng tham gia có hiệu quả hơn trong quy trình lập ph...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Văn phòng Quốc hội (-)

 • Bảng theo dõi sửa đổi trong xây dựng quy trình làm việc.