Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Lê Minh Tâm (1995)

  • Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không những không làm mất đi bản chất ưu việt của nhà nước mà còn góp phần phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

  • -


  • Nguyễn Như Phát (2014)

  • Bài viết trình bày và phân tích: i) Nhận thức chính trị về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự; ii) Thực trạng thể chế hóa, chính sách, pháp luật về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam; iii) Những vấn dề lý luận và thực tiễn đặt ra về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong bối cảnh mới; iv) Phương hướng và giải pháp nâng cao vai trò của các tổ&#x...

  • Tạp chí


  • Đinh Văn Thụy (2017-09)

  • Nhà nước kiến tạo phát triển là một khái niệm để chỉ nhà nước có vai trò to Lớn trong việc dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế ở tốc độ cao hơn các nhà nước truyền thống và hiện được nhiêu quốc gia vận dụng. Từ cách tiếp cận nhà nước của triết học Mác - Lênin thì nhà nước kiến tạo phát triển là một hình thức nhà nước, và nó củng có thể vận dụng vào các nước đi theo con&...