Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Nguyễn Như Phát (2014)

 • Bài viết trình bày và phân tích: i) Nhận thức chính trị về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự; ii) Thực trạng thể chế hóa, chính sách, pháp luật về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam; iii) Những vấn dề lý luận và thực tiễn đặt ra về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong bối cảnh mới; iv) Phương hướng và giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 • 2007


 • Authors: Hà Quang Ngọc (2007)

 • Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần phải nắm chăc các quan điểm, nguyên tắc sau: Quản điểm chỉ đạo của Đảng và của Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương; Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động chính quyền địa phương phải đạt tới sự xác định rõ ràng trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu hành chính trong quản lý điều hành; Các cải cách cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương vừa nâng cao tính năng động của chính quyền địa phương nhưng đồng thời lại phả...

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Minh Tâm (1995)

 • Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không những không làm mất đi bản chất ưu việt của nhà nước mà còn góp phần phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

 • Luận án


 • Authors: Trịnh Tuấn Thành;  Advisor: PGS.TS Lê Thiên Hương (2015)

 • Phân tích các quan điểm lý luận và thực tiễn, đưa ra một số vấn đề lý luận như: khái niệm, mục tiêu, yêu cầu, điều kiện bảo đảm hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam. Luận án cũng làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam qua các thời kỳ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó nêu rõ quan điểm của tác giả về mô hình tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam.