Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ngô Hoài Sơn (2014)

  • Giới thiệu về mô hình chính quyền địa phương ở Autraylia: khái quát về bộ máy nhà nước, cách thức tổ chức và chức năng của chính quyền địa phương với mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền bang, vùng và chính quyền liên bang.