Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Thư viện Quốc hội (2014-04)

  • Thư viện Quốc hội đã tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu về “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản”. Nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: (i) Những đặc trưng trong hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản; (ii) Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền Trung ương và người dân; (iii) Một số kết quả đạt được từ quá trình đổi...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Trịnh Ngọc Cường, Lê Thu Hoài; Nguyễn Thuỳ Linh, La Thị Thu Thương; Thư viện Quốc hội (2023-10)

  • Chuyên đề tập trung phân tích các vấn đề: (1) Về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với phạm vi điều chỉnh, chính sách đã được thông qua trong Đề nghị xây dựng Luật; (2) Về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật của dự thảo Luật Thủ đô; (3) Về mô hình tổ chức chính quyền tại Thủ đô; (4) Về việc tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thà...