Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Văn phòng Quốc hội (2015-03-04)

  • Xác định nguyên tắc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương như thế nào để có thể vừa bảo đảm quyền kiểm soát của Trung ương, bảo đảm yêu cầu của một nền hành chính thống nhất, thông suốt song vẫn bảo đảm phát huy được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương.