Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Lê Minh Thông (1999)

 • Electronic Resources; Trình bày một số vấn đề có tính lý luận đang nảy sinh từ thực tiễn hoạt động hiện nay của các cấp chính quyền địa phương ở nước ta. Nêu lên và phân tích những nguyên tắc để tồn tại mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Lý giải những nguyên nhân là trong thực tiễn Hội đồng nhân dân ở một mức độ nào đấy là một cơ quan quyền lực Nhà nước&...

 • 1999


 • Vũ Thư (1999)

 • Tổng quan về các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương. Trình bày một số tính chất và đặc điểm cơ bản của các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Nghiên cứu những hạn chế trong việc tổ chức các cơ quan chuyên môn chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn quản lý. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan ...

 • 1999


 • Nguyễn Văn Hợp (1999)

 • Electronic Resources; Đưa ra một số nhận xét về thực trạng tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp. Đánh giá và phân tích những ưu điểm, nhược điểm cuả cơ chế “một cửa, một dấu”. Kiến nghị một số nhận xét về vấn đề đổi mới tổ chức ủy ban nhân dân các cấp

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Động (1996)

 • Trình bày nội dung chủ yếu của học thuyết nhà nước pháp quyền bằng bốn hệ thống quan điểm lý luận. Học thuyết về nhà nước pháp quyền là hệ thống các tri thức khoa học dưới dạng các quan điểm, tư tưởng, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước - pháp luật - con người trong xã hội có giai cấp.

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (1995)

 • Bài viết đưa ra những khái niệm chung nhất về thể chế nghị viện của nhà nước tư sản, cụ thể đi sâu làm rõ các vấn đề: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà ước tư sản; cơ cấu của nghị viện tư sản; thẩm quyền của nghị viện; và quy chế làm việc của nghị viện.

 • 1997


 • Lê Hữu Thể (1997)

 • Ngày 2/9/1945 Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Ngay từ đầu bộ máy Nhà nước ta đã được tổ chức và hoạt động trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình phát triển của Nhà nước Việt Nam cách mạng cũng là quá trình hoàn thiện dần cơ sở lý luận cho tổ chức và hoạt động của nó. Về mặt pháp lý, cả bốn bản Hiến pháp của Nhà nước ta&#...