Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1993


 • Nguyễn Đăng Dung (1993)

 • Khác với Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp mới không quy định rõ và dứt khoát, Hội đồng nhân dân-Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương được tổ chức ở tất cả các đơn vị hành chính -- Hiến pháp mới quy định rõ hơn vị trí pháp lý của các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đó là sự trực thuộc của các cơ quan Nhà nước địa phương với các cơ quan Nhà nước trung ương.

 • 1997


 • Ngô Hải Phan (1997)

 • Tư tưởng đặt nền móng cho việc cải cách nền hành chính quốc gia và cái cách hệ thống tư pháp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề đề cải cách nền hành chính quốc gia được xác định là trọng tâm của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, và để thực hiện tốt được vấn đề này thì một trong những việc cần phải làm là &quo...

 • 1997


 • Đào Trí Úc (1997)

 • Những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp quyền Việt Nam: Sự cần thiết phải tạo cho đựoc ý thức coi trọng pháp luật trong quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; Xác định đúng đắn trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và công dân; Vấn đề bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân; Nhà nước pháp quyền đựơc hiểu như một tổ chức chặt chẽ, có tính ổn định cao.

 • 1998


 • Đào Trí Úc (1998)

 • Một số vấn đề xuất phát điểm về dân chủ: Dân chủ là sự thể hiện thế giới quan chính trị của giai cấp; Dân chủ là hình thức của chế độ Nhà nước; Dân chủ là phạm trù để chỉ trạng thái của cơ cấu chính trị, của xã hội – Dân chủ và tự quản – Dân chủ trực tiếp và dân chủ tự quản – Vấn đề phát huy dân chủ ở cơ sở hiện nay ở nước ta

 • 1999


 • Nguyễn Phước Thọ (1999)

 • Electronic Resources; Khái quát về tình hình thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Phân chia 3 loại tổ chức liên ngành theo tính chất hoạt động. Giới thiệu những nhiệm vụ thuộc nội dung quản lý Nhà nước, trừ thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các tổ chức liên ngành. Trình bày một số vấn đề còn bất cập của...

 • Tạp chí


 • Phạm Thị Tình (1997)

 • Chế độ Đại biểu quốc hội theo Hiến pháp 1992 được Luật tổ chức Quốc hội ban hành năm 1992 cụ thể hoá như sau: Trong tổ chức của hoạt động Quốc hội có một tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách do Quốc hội quy định. Tuy nhiên việc bố trí đại biểu chuyên trách ở một số đoàn đại biểu chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện để đại biểu phát huy hế...