Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1997


  • Nguyễn Mai Bộ (1997)

  • Đổi mới cơ quan tư pháp là bộ phận rất quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước và đổi mới toàn bộ hệ thống chính trị. Tại bản thông báo ý kiến của Bộ chính trị về đề án “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp” khẳng định “Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp nhằm nâng cao hiệu ...

  • 1998


  • Lê Đình Tuyến (1998)

  • Tổng quan một số vấn đề lý luận về Luật thi đua khen thưởng nhà nước theo pháp luật Việt Nam. Trình bày một số những tồn tại, hạn chế về thi đua khen thưởng nhà nước của nước ta hiện nay. Giới thiệu những nội dung cơ bản mà dự án Luật khen thưởng Nhà nước cần bảo đảm thực hiện

  • 1999


  • Đặng Văn Khanh (1999)

  • Giới thiệu về tổ chức công chứng thời kỳ Pháp thuộc.Đi sâu tìm hiểu về tổ chức công chứng ở miền Nam thời kỳ Ngụy quyền Sài Gòn. Trình bày về tổ chức công chứng thời kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ (1945-1990). Tập trung nghiên cứuvề tổ chức công chứng của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ (1991đến nay).