Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (2006)

 • Tìm hiểu các yếu tố văn hoá công sở trong các hoạt động nhà nước. Đưa ra những yêu cầu và giải pháp để hoàn thiện pháp luật quy định về văn hoá công sở trong các hoạt động nhà nước.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Bích (2009)

 • Tìm hiểu về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phòng, chống bạo lực gia đình được pháp luật quy định dưới các góc độ: Trong hoạt động phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính với người có hành vi bạo lực gia đình.

 • 2006


 • Nguyễn Minh Phương (2006)

 • Sự cần thiết phải đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị -- Phương hướng, giải pháp đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị; đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị; về cơ cấu vận hành bộ máy chính quyền đô thị; về bộ máy chuyên môn giúp việc của Thị trưởng

 • 2006


 • Đàm Bích Hiên (2006)

 • Các quan hệ xã hội đòi hỏi điều chỉnh bằng pháp luật trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã -- Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã -- Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã -- Những giải pháp nhằm đảm bảo các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt đ...

 • 2004


 • Vũ Thư (2004)

 • Electronic Resources; Bộ máy chính quyền địa phương truyền thống: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Mối quan hệ giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân -- Xu hướng phát triển của Bộ máy chính quyền địa phương hiện nay: Đơn vị hành chính tự quản phải có chủ quyền trên các lĩnh vực chủ yếu của địa phương; Trong cấu trúc của chính quyền địa phương tự quản, quyền tự quản của địa phương phải ...