Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Hoàng Văn Sao (2002)

  • Phân cấp, phân quyền là những nội dung pháp lý có ý nghĩa tổng hợp cần thiết để tăng cường năng lực quản lý nhà nước và phát huy dân chủ. Song trong việc phân cấp, phân quyền không thể không chú ý đến những điều kiện cụ thể của từng địa phương, vì thế, không coi việc phân cấp phân quyền là quyền lợi rồi chia đều cho các địa phương, cần tăng cường thanh tra kiểm tra và đầu tư xây&#...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Hồi (2003)

  • Nghiên cứu một trong ba nhánh quyền lực của nhà nước Australia, đó là bộ máy hành pháp liên bang trên cơ sở các quy định của hiến pháp hiện hành, Hiến pháp năm 1990