Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Đăng Dung (2002)

  • Bài viết mong muốn lý giải cơ sở lý luận của việc Chính phủ và cơ quan của Chính phủ được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tính chất là chức năng chính của các cơ quan hành pháp, nhất là của Chính phủ cơ quan hành chính cao nhất của mỗi quốc gia.

  • Tạp chí


  • Lê Vương Long (2004)

  • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về quy trình bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân ở nước ta hiện nay, bao gồm: (1) Quyền bầu cử của cử tri trong trường hợp cử tri thay đổi nơi cư trú. (2) Ai được quyền ghi tên vào danh sách cử tri. (3) Xử lý trường hợp nhiều người có số phiếu bằng nhau. (4) Vấn dề kê khai tài sản của ứng cử viên Đại biểu HĐND. (5) Vấn đề vận động...

  • 2004


  • Nguyễn Thị Hồi (2004)

  • Electronic Resources; Vai trò của nhà nước -- Chức năng của nhà nước: Là những phương diện (mặt) hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước; là những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước được xác định từ bản chất nhà nước, do cơ sở kinh tế và kết cấu giai cấp quyết định, nhằm tác động có định hướng lên các lĩnh vực của đời sống xã hội...