Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Nguyễn Thanh Bình (2004)

 • Electronic Resources; Nêu ra và bàn luận về một số điểm đặc trưng của quản lý nhà nước đối với công ty cổ phần -- Những đặc trưng cơ bản: quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần…; quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần ở chỗ sự quản lý đó tác động và điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc hội vốn, phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu&#x...

 • 2007


 • Trần Văn Biên (2007)

 • Quan niệm về công lý hành chính. Thực trạng hoạt động giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính. Thực trạng hoạt động xét xử của tòa hành chính. Yêu cầu và giải pháp đổi mới cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính

 • 2006


 • Bùi Ngọc Sơn (2006)

 • Cơ sở văn hóa lập hiến Việt Nam -- Phác thảo ba nét chân dung văn hóa lập hiến Việt Nam: Tính dân tộc; tập quyền; lãnh đạo tập thể. Văn hóa lập hiến Việt Nam đang dần dần hình thành với sắc diện riêng-sản phẩm của sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại: văn hóa chính trị xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng: truyền thống không phải chỉ những thứ tốt. Truyền thống cho ta&#x...

 • 2006


 • Nguyễn Như Phát (2006)

 • Nguồn gốc và bản chất của xã hội dân sự -- Khái niệm xã hội dân sự -- Nhà nước và xã hội dâ sự -- Các tổ chức phi chính phủ trong xã hội dân sự