Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2007


  • Nguyễn Cửu Việt (2007)

  • Tìm hiểu lịch sử về thuật ngữ "Quản lý hành chính nhà nước" qua các cuốn giáo trình về luật hành chính Việt Nam qua các năm. Nhận xét và bàn luận: "Hành chính" và "Quản lý" về cơ bản là đồng nghĩa; "Quản lý nhà nước theo nghĩa rộng và "Quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp". "Quản lý hành chính" và "Quản lý hành chính nhà nước". Sự lặp lại chữ, thừa chữ tro...

  • 2007


  • Nguyễn Thị Việt Hương (2007)

  • Tư tưởng về xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền quan liêu phong kiến. Tư tưởng của Thánh Tông về trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân. Tư tưởng của Thánh Tông về vai trò, trách nhiệm, tiêu chuẩn của đội ngũ quan lại. Tư tưởng của Thánh Tông vê xây dựng nhà nước độc lập, thống nhất trên cơ sở bảo toàn và mở rộng lãnh thổ

  • Sách


  • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2007)

  • Tài liệu đề cập đến quá trình hình thành và phát triển cục sở hữu trí tuệ; lãnh đạo cục sở hữu trí tuệ qua các thời kỳ; hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam hiện nay và các số liệu thống kê.