Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Hoàng Thị Thuý Hằng (2008)

  • Phân tích làm rõ mối quan hệ giữa mặt trận tổ quốc và nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Theo quy định của Hiến pháp, đây là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên. Quan hệ phối hợp này được thực hiện theo quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan hữu quan ở từng cấp ban hành.

  • Tạp chí


  • Thái Vĩnh Thắng (2001)

  • Công cuộc cải cách và hoàn thiện bộ máy nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những vấn đề được các nhà chính trị và quản lý tranh luận là địa vị pháp lý của Văn phòng Chính phủ trong hệ thống bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước. Bài viết nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên.